Ви є тут

Головна

Прізвище: Постол

Ім'я: Олена

По батькові: Євгенівна

 

Посада: професор кафедри загальноправових та політичних наук

Науковий ступінь: доктор політичних наук

Вчене звання: доцент

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-4603-8955

 

Освіта: вища

 • 1999 рік, Запорізька державна інженерна академія, факультет економіки та менеджменту (нині Запорізький національний університет) за спеціальністю «Менеджмент у виробничій сфері», диплом з відзнакою, кваліфікація за дипломом – менеджер.
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація: «Ідейні та політико-практичні засади діяльності соціал-демократії», 2003 рік
 • Докторська дисертація: «Посткласичні політико-ідеологічні течії та їх роль в умовах соціальних змін кінця ХХ – початку ХХІ століть», 2016 рік

Наукові інтереси:

 • Ідеологічні трансформації
 • Глобальні соціально-політичні зміни

Дисципліни, які викладає:

 • Теорія систем і системний аналіз
 • Виборчі системи
 • Політичний маркетинг
 • Політична іміджеологія
 • Модернізація політичної системи
 • Сучасний парламентаризм
 • Менеджмент і маркетинг виборчої кампанії

Основні наукові роботи (публікації):

Має понад 100 наукових та навчально-методичних праць. Є автором одноосібної монографії, а також є співавтором 5 монографій, 1 підручника з грифом МОНУ та 6 навчальних посібників, 5 з яких з грифом МОНУ.

Колективні монографії, навчальні посібники:

2010-2021 рр.

 • Постол О. Посткласичні ідеологічні трансформації [Текст] : [монографія] / Олена Постол. – К. : ВЦ «Академія», 2015. – 288 с. – (Серія «Монограф»).
 • Постол О. Є. Вплив економічної глобалізації на інноваційний розвиток: сутність та наслідки для суспільства [Текст] : [монографія] / О. Є. Постол // Формування сучасних механізмів розвитку інноваційної сфери економіки: монографія / [колектив авторів] за наук. ред. І. Ю. Швець. – Сімферополь : ДІАЙПІ, 2013. – С. 157 – 168. (22,44 / 1,0 д. а.).
 • Постол О. Є. Громадянське суспільство як суб’єкт формування системи публічного управління [текст] / О. Є. Постол // Публічне управління та адміністрування в умовах інформаційного суспільства: вітчизняний і зарубіжний досвід: монографія / За заг. ред. Сергія Чернова, Валентини Воронкової та ін.; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2016. – С. 211-250. (606 стор. / 33,7 д.а.)

Статті в наукових фахових виданнях України (2010-2021 рр.)

 • Постол О. Є. Проблема політико-правової культури політичних суб’єктів в Україні [Текст] / О. Є. Постол, А. А. Постол // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; Творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 91. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2009. – С. 97 – 106. (0,52 / 0,26 д. а.).
 • Постол О. Є. Теоретичні та практичні аспекти вияву політичних ідеологій у сучасному світі [Текст] / О. Є. Постол // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія № 22 «Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін»: [Зб. наук. пр.]. – К. : Видавництво національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, 2010. – Випуск 4. – С. 54 – 60.
 • Постол О. Є. Політичні партії як об’єкт політичної філософії [Текст] / О. Є. Постол, А. А. Постол // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 47. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2010. – С. 695 – 702. (0,6 / 0,3 д. а.)
 • Постол О. Є. Роль екологізму в ідеологічному та суспільно-політичному житті другої половини ХХ століття [Текст] / О. Є.Постол // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К. : Міленіум, 2011. – №1. – С. 190 – 195.
 • Постол О. Є. Особливості розвитку ідеології правого екстремізму в сучасному світі [Текст] / О. Є. Постол // Сучасна українська політика. – К. : Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2011. – Вип. 23. – С. 290 – 299.
 • Постол О. Є. Основні риси ідеологічної сфери політичного життя сучасності [Текст] / О. Є. Постол // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 52. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 530 – 536.
 • Постол О. Є. Сучасний лівий радикалізм крізь призму дискурсу постмодерну [Текст] / О. Є. Постол // Вісник державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. Наук. журнал. – К. : Міленіум, 2011. – № 3. – С. 197 – 201.
 • Постол О. Є. Концепт «політична ідеологія»: основні підходи та напрямки [Текст] / О. Є. Постол // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2011. – Вип. 55. – С. 235 – 244.
 • Постол О. Є. Постмодернізм як сучасна суспільно-політична реальність [Текст] / О. Є. Постол // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: Наук. журнал. – К. : Міленіум, 2011. – № 4. – С. 242 – 247.
 • Постол О. Є. Партійна позаідеологічність в Україні як відображення лобістської політичної культури та політичної активності [Текст] / О. Є. Постол // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки: Випуск 54. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2011. – С. 616 – 622.
 • Постол О. Є. Ідеологія як чинник програмування ціннісної свідомості [Текст] / О. Є. Постол // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 102. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2011. – С. 144 – 151.
 • Постол О. Є. Потенціал соціального контролю як компонента саморегуляції суспільства [Текст] / А. А. Постол, О. Є. Постол // Перспективи. Соціально-політичний журнал. Науковий журнал. Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса : Вид-во Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», 2011. – № 4 (50). – С. 135 – 140. (0,62 / 0,31 д. а.).
 • Постол О. Є. Моніторингові комунікації як когнітивна основа ідеології розвитку та легітимації демократичного суспільства [Текст] / О. Є. Постол // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць / Гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : ВІР УАН, 2011. – Випуск 55 (№ 12). – С. 445 – 451.
 • Постол О. Є. Перспективи розвитку альтернативних посткласичних ідеологій в сучасній Україні: теорія і практика [Текст] / О. Є. Постол // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2012. – Вип. 63. – С. 173 – 182.
 • Постол О. Є. Фемінізм: витоки та особливості його сучасного етапу [Текст] / О. Є. Постол // Перспективи. Соціально-політичний журнал. Науковий журнал. Серія: філософія, історія, соціологія, політологія. – Одеса : Вид-во Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», 2012. – № 1 (51). – С. 120 – 126.
 • Постол О. Є. Альтерглобалізм як соціально-політичний феномен сучасності [Текст] / О. Є. Постол // Український науковий журнал «Освіта регіону. Політологія. Психологія. Комунікації». – 2012. – № 2. – С. 137 – 144.
 • Постол О. Є. Трансгуманізм: на порозі досконалості чи на краю прірви? [Текст] / О. Є. Постол // Перспективи: Соціально-політичний журнал. Науковий журнал. – Одеса : Вид-во Державного закладу «Південноукраїнський національний університет імені К. Д. Ушинського», 2012. – № 3 (53). – С. 95 – 101.
 • Постол О. Є. Перспективи реалізації потенціалу посткласичних ідеологій в сучасній Україні [Текст] / О. Є. Постол // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : «ІНТАС», 2012. – Вип. 65. – С. 376 – 386.
 • Постол О. Є. Суспільне буття політичної культури: до пошуку концепту [Текст] / А. А. Постол, О. Є. Постол // Нова парадигма: [журнал наукових праць] / голов. ред. В. П. Бех; Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова; творче об’єднання «Нова парадигма». – Вип. 105. – К. : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2012. – С. 120 – 131. (0,74 / 0,37 д. а.).
 • Постол О. Є. Ідеологічний стан сучасного українського суспільства [Текст] / О. Є. Постол // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв: наук. журнал. – К. : Міленіум, 2013. – № 1. – С. 256 – 260.
 • Постол О. Є. Трансформації ціннісно-смислових патернів політичної культури [Текст] / А. А. Постол, О. Є. Постол // Гілея: науковий вісник: збірник наукових праць / гол. ред. В. М. Вашкевич. – К. : Видавництво «Гілея», 2015. – Вип. 95 (№ 4). – С. 352 – 356. (0,77 / 0,38 д. а.).
 • Постол О. Є. Ідеологічні трансформації кінця ХХ – початку ХХІ століть [Текст] / О. Є. Постол // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К. : ВАДЕКС, 2015. – Вип. 78. – С. 247 – 257.

Статті у закордонних виданнях (2010-2021 рр.)

 • Постол Е. Е. Модификация идеологической архитектоники глобализма и альтернативные парадигмы преодоления кризиса капитализма [Текст] / Е. Е. Постол // PolitBook. – 2013. – № 2. – С. 142 – 154 (Москва, Російська Федерація).
 • Постол Е. Е. Потенциал интеграции идеологических основ «трансгуманизма» и концепции «постчеловека» в политическую реальность [Текст] / Е. Е. Постол // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 8 (75). – С. 144 – 147 (Тамбов, Російська Федерація).
 • Постол Е. Е. Закономерности моделирования и трансформации идеологической парадигмы политического процесса [Текст] / Е. Е. Постол // Вопросы управления. – 2013. – № 3 (5). – С. 58 – 64 (Свердловськ, Російська Федерація).
 • Постол Е. Е. Религиозная экспансия как проявление кризиса светских идеологий [Текст] / Е. Е. Постол // Альманах современной науки и образования. – Тамбов : Грамота, 2013. – № 11 (78). – С. 141 – 144 (Тамбов, Російська Федерація).
 • Postol, O. Coronavirus Deformation of the Value-Semantic Matrix of the Life of the World Community in the Conditions of a Postmodern Society // Bekh, V., Vashkevych, V., Postol, O., Kalinichenko, B., Lipin, M. // Postmodern openings. - Mar. 2021. – P. 284-295. [Електронний ресурс] – Режим доступу: – https://doi.org/10.18662/po/12.1/260 (Web of Science)

Публікації в інших наукових виданнях

 • Постол О. Є. Ідеологія прав і свобод людини і громадянина як нова парадигма ХХІ століття [Текст] / О. Є. Постол // «Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії» («Humanities Bulletin of Zaporizhzhe State Engineering Academy») : Международный научный журнал / Под ред.
 • В. Г. Воронковой. – Выпуск 58. – Запорожье : РВВ ЗГИА, 2014. – С. 168 – 177.

Участь у конференціях (2010-2021 рр.):

 • Постол О. Є. Загрози національної держави в умовах глобалізації [Текст] / О. Є. Постол, А. А. Постол // Таврійський економічний журнал. Науковий журнал. Випуск 2 (2) / Головн. ред. Скрипник А. В. – 2009. – № 5 – 6. – С. 47 – 48. (0,2 / 0,1 д. а.).
 • Постол О. Є. Соціальні зміни як умови розвитку суспільства на межі тисячоліть [Текст] / О. Є. Постол // Проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку України : Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції 14 квітня 2010 р. – в 2 Т. – Т. 1. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2010. – С. 11 – 14.
 • Постол О. Є. Деякі аспекти глобалізації економіки [Текст] / О. Є. Постол // Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції 11 – 13 червня 2010 р. – Сімферополь – Судак : ВіТроПринт, 2010. – С. 187 – 188.
 • Постол О. Є. Альтернативні ідеології: їх місце та роль в сучасному світі [Текст] / О. Є. Постол // Українське суспільство у вимірах глобалізації та євроінтеграції: тенденції та перспективи розвитку: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 20 – 21 жовтня 2010 року. / За ред. д. філос. н., проф. Воронкової В. Г. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – С. 201 – 203.
 • Постол О. Є. Трансформація ідей та роль політичних ідеологій в сучасному світі [Текст] / О. Є. Постол // Матеріали ХVІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Теорія і тактика ефективного управління. – Том V (Частина І). – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – С. 169.
 • Постол О. Є. Антиглобалістський рух: сутність і протиріччя [Текст] / О. Є. Постол // Громадський рух та становлення громадянського суспільства в Україні / Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції 6 – 8 жовтня 2011 р. – Сімферополь : ЦРОНІ. – С. 46 – 51.
 • Постол О. Є. Фактори кризи політичних ідеологій в сучасному світі [Текст] / О. Є. Постол // «Problems and tendencies of modern society development», «Ways and problems of human society development»: materials digest of the IX and X International Scientific and Practical Conferences (September 14 – September 19, September 28 – October 4, 2011, Kiev, London). Sociological, philological, philoslphical sciences and history / All-Ukrainian Academic Union of specialists for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; Organizing Committee: B. Zhitnigor (chairman), S. Godvint, L. Kupreychik, A. Tim, G. Georgio, T. Morgan, S. Serdechnyy, L. Straker – Odessa : InPress, 2011. – С. 154 – 155.
 • Постол О. Є. Соціальна держава в ідеологічному дискурсі [Текст] / О. Є. Постол // Социальная политика: принципы и методы реализации в контексте мирового опыта / Материалы ІІ международной научно-практической конференции. 3 – 5 ноября 2011 г. Симферополь. – Симферополь : Крымский институт бизнеса, 2011. – С. 34 – 37.
 • Постол О. Є. Міфологізація і символізм як особливість сучасних політико-ідеологічних трансформацій [Текст] / О. Є. Постол // Стратегія розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції. 17 – 19 листопада 2011 р. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2011. – С. 148 – 150.
 • Постол О. Є. Ідеологія глобалізму [Текст] / О. Є. Постол // Євроінтеграційна політика України в умовах глобалізації. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 21 – 22 листопада 2011 р. / За ред. д. філос. н., проф. Воронкової В. Г. – Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2011. – С. 73 – 75.
 • Постол О. Є. Зміна ідеологічних парадигм як складова глобальних трансформацій [Текст] / О. Є. Постол // Аеро-2011. Повітряне і космічне право: [Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції «Становлення держави та права в умовах глобалізації: теоретичний та практичний аспект», Київ, Національний авіаційний університет, 24 лютого 2012 р.]. – Ніжин : Видавець ПП Лисенко М. М., 2012. – С. 77 – 79.
 • Постол О. Є. Витоки та особливості сучасного фемінізму [Текст] / О. Є. Постол // Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції 7 – 9 червня 2012 р. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу, 2012. – С. 219 – 222.
 • Постол О. Є. Трансгуманізм: на шляху до постлюдського майбутнього [Текст] / О. Є. Постол // Оновлення парадигми суспільного розвитку в ХХІ столітті / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 11 –15 вересня 2012 р. – Сімферополь – Феодосія. – Сімферополь : Кримський інститут бізнесу УЕУ, 2012. – С. 38 – 41.
 • Постол О. Є. Комунікаційна складова сучасних ідеологічних трансформацій [Текст] / О. Є. Постол // Концептуальні засади стратегії розвитку сучасного соціуму в умовах глобалізації та євроінтеграції: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю 22 – 23 листопада 2012 року / За ред. д. філос. н., проф. Воронкової В. Г.; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА. 2012. – С. 39 – 40.
 • Постол О. Є. Політичні реалії та національно-культурні перспективи України [Текст] / О. Є. Постол // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 25 – 27 вересня 2014 р. «Україна-Польща: діалог культур у контексті євроінтеграції». Том 1 / Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – С. 30 – 32.
 • Постол Е. Е. Ноосфера как новая мировоззренческая и идеологическая парадигма [Текст] / Е. Е. Постол // Матеріали ХІХ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Теорія і тактика ефективного управління. Том V / Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – С. 59.
 • Постол О. Є. Права людини як гуманістична складова інтеграції і консолідації українського народу [Текст] / О. Є. Постол // Напрями удосконалення гуманітарного розвитку в Україні: соціоантропологічні, соціокультурні та соціосвітоглядні виміри. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 22 – 23 листопада 2013 р. / За ред. д. філос. н., проф. В. Г. Воронкової; Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2014. – С. 92 – 96.
 • Постол О. Є. Комунітаризм – модель соціально-політичного компромісу [Текст] / О. Є. Постол // Збірник Центру наукових публікацій з матеріалами міжнародної науково-практичної конференції: «Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки»: Збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). – К. : Центр наукових публікацій, 2015. – С. 140 – 142.
 • Постол О. Є. Глобалізація та неолібералізація як ідеологічні концепції сучасності [Текст] / О. Є. Постол // Матеріали ХХ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. Проблеми економічного розвитку у сучасних умовах. Том ІV / Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2015. – С. 46. [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.zgia.zp.ua/gazeta/4_tom.pdf
 • Постол О. Є. Роль ідеологічної соціалізації у процесі державотворення [текст] / О. Є. Постол // Матеріали ХХІ науково-технічної конференції студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів ЗДІА. (Запоріжжя, 25-29 квітня 2016 р.). Том ІV. Проблеми економічного розвитку в сучасних умовах / Запоріз. держ. інж. акад. – Запоріжжя : ЗДІА, 2016. – С. 73.
 • Постол Е. Е. Мультикультурализм – компромисс разнообразия [Текст] / Е. Е. Постол // Диалог культур в эпоху глобальных рисков: материалы Международной научной конференции и Х научно-теоретического семинара «Инновационные статегии в современной социальной философии», Минск, 17-18 мая 2016 г. в 2 ч. Ч. 2 / науч.-ред. совет: А. В. Данильченко [и др.] ; редкол. : В. В. Анохина [и др.]. – Минск : Изд. Центр БГУ, 2016. – С. 112-114.

Навчально-методичні матеріали

 • Постол О. Є. Розвиток економічних, політичних і культурних відносин в контексті глобального розвитку [Текст] / О. Є. Постол // Сучасні міжнародні системи та глобальний розвиток (соціально-політичні, соціально-економічні, соціально-антропологічні виміри): Навчальний посібник / О. В. Соснін, В. Г. Воронкова, О. Є. Постол – К. : Центр навчальної літератури, 2015. – С. 77 – 100. (32,2 / 1,33 д. а.)

Професійний розвиток викладача (стажування, треніннги, семінари):

 • Підвищення кваліфікації – міжнародне стажування у «Вищій школі управління охороною праці в Катовіцах» 23.05.20 – 28.06.20 р. Тема: «Забезпечення якості освіти у вищій школі» (180 год. – 6 ECTS)

Наукове керівництво:

 • 2007 р. – Постол Анатолій Анатолійович – кандидат політичних наук
 • 2010 р - Колосюк Анастасія Андріївна – кандидат наук з державного управління
 

Відзнаки та нагороди:

 • 2001 р. – стипендіат Кабінету Міністрів України.
 • 2007 р. – стипендіат міського Голови Запоріжжя.

Рік початку діяльності в університеті: 2021.

Мови спілкування: українська, російська (вільно володію), німецька (читаю і розмовляю).