Ви є тут

Головна

Прізвище: Томашевський

Ім'я: Олександр

По батькові: Володимирович

 

Посада: доцент кафедри

Участь у роботі рад і державних структур: -

Науковий ступінь: канд. техн. наук

Вчене звання: доцент

Google Scholar: Александр Томашевский [scholar.google.com/citations?user=EMxoaGUAAAAJ&hl=ru]

Scopus ID: 6506080593

Researcher ID: AAE-5012-2019

ORCID: 0000-0002-3306-5965

 

Освіта: вища

 • Дніпропетровський державний університет, 1971, спеціальність за дипломом «Електрофізика», спеціалізація – «{спеціалізація за дипломом}», кваліфікація за дипломом – «Викладач фізики»
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.20 «Стандартизация и управление качеством (по отрасли - производство изделий электронной техники)»:
  «Разработка и стандартизация метода моделирования кумулятивних сумм для исследования сложных стохастических объектов», рік захисту – 1987, Всесоюзний науково-дослідницький інститут стандартизації, м.Москва.

Наукові інтереси:

 • підвищення якості елементної бази радіоелектронної апаратури;
 • дослідження ефективності статистичних методів управління якості продукції.

Дисципліни, які викладає:

 • Метрологія
 • Основи метрології та інформаційно-вимірювальної техніки
 • Надійність інформаційно-вимірювальної техніки
 • Комп’ютерні технології статистичної обробки даних
 • Статистичні методи контролю управління якістю продукції
 • Комп’ютерні технології забезпечення якості продукції
 • Управління технологічними системами при забезпеченні якості продукції

Основні наукові роботи (публікації):

 • Томашевський О.В. Дослідження показника ефективності експлуатації засобів вимірювальної техніки методом комп’ютерного моделювання /О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авіаційно-космічна техніка і технологія. Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т». 2020. № 8(168). – С.166-169. 19.99 д.а., 171 с.
 • Томашевський, О.В. Визначення функції надійності невідновлюваних технічних систем при неповних даних/ О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // Авиационно-космическая техника и технология.– 2019.– V. 160,№ 8.– C.129-132.
 • Томашевский А. В., Каширин В. А., Леонов В. П. Компьютерные технологии статистического анализа биомедицинской информации. (Часть пятая – анализ временных рядов) / Сучасні медичні технології. № 1(36), 2018, с.107-112
 • Томашевський О.В., Ігнаткін В.У.,Сніжной Г.В. Дослідженння впливу на надійність засобів вимірювальної техніки параметрів системи метрологічного обслуговування / Авиационно-космическая техника и технология, 2018, № 8(152), с.118-121
 • Метрологічне забезпечення контролю якості продукції : монографія / [Ігнаткін В. У., Туз Ю. М., Левківський К. М., Томашевський О. В.]. за ред. Ігнаткін В. У.  – Запоріжжя : Запорізький національний технічний університет, – 2017. – 202 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
 • Томашевський, О.В. Комп'ютерні  технології статистичної обробки даних: 2-ге видання навч. посібника/О.В Томашевський, В.П Рисіков. -  Запоріжжя: Запорізький національний технічний університет, 2015. - 175 с.  (гриф МОНУ № 1/11-5523 від 15.04.2014).
 • Каширин В.А Томашевский А.В. Основы компьютерных технологий статистического анализа медицинской информации - Запорожье: ЗМАПО - 2014. –196 с.
 • Томашевский А.В., Снежной Г.В. Исследование качества изготовления никелевых турбинных лопаток методами непараметрической статистики / Газотурбинные технологии, 2013,  №3 (114),  с. 22-24
 • Томашевский А.В., Фомичева В.И. Cтатистический анализ качества изготовления турбинных лопаток / Авиационно-космическая техника и технология, 2012, № 7(94), с.7-10
 • Томашевский А.В., Тевс А.А. Анализ статистических методов обеспечения надежности сложных технических систем / Авиационно-космическая техника и технология, 2011, № 9(86), с.116-119
 • Томашевский А.В. Мониторинг надежности функционирования технических систем / Авиационно-космическая техника и технология, 2010, № 7(74), с.150-154.
 • Томашевський О.В., Погосов В.В. Про критерії ефективності управління якістю інтегрованих мікросхем на етапі виробництва/ Радіоелектроніка, інформатика, управління. № , 2009, с. 35-38.
 • Томашевский, А.В.,  Снежной Г.В., Чернявский К.А. Влияние параметров МОП-структуры на крутизну вольт-амперной характеристики/ Радіоелектроніка, інформатика, управління. №2, 1999. - с.42-44.
 • Бендерский А.М., Томашевский, А.В. Оценка эффективности последовательных процедур обнаружения разладки методом имитационного моделирования/ Известия АН СССР. Техническая кибернетика, 1988, №1. - с.193-194.
 • Томашевский, А.В. Применение метода кумулятивных сумм в управлении качеством интегральных схем/ Электронная техника.-Сер.8.-1985.-Вып.1(112). - с.31-34.

Всього наукових праць: 114, з них патентів0, монографій1, навчальних посібників4.

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • Томашевський О.В. Дослідження показника ефективності експлуатації засобів вимірювальної техніки методом комп’ютерного моделювання [Текст] / О.В. Томашевський, Г.В. Сніжной // XXV міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей, 8-13 вересня 2020 р. – Харків: Нац. аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2020. – C.70-71. 1.62 д.а., 76
 • Томашевський О.В., Заярна Т.С., Ігнаткін В.У. Вплив використання засобів вимірювальної техніки з прихованими відмовами на втрати від браку [Текст] / Прикладні науково-технічні дослідження: : матеріали III міжнар. наук.-прак. конф., 3-5 квіт. 2019 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2019.-С.94.
 • Томашевський О.В., Ігнаткін В.У. Вплив оціночних характеристик стану інформаційно-вимірювальної техніки на метрологічну надійність [Текст] / Прикладні науково-технічні дослідження: : матеріали II міжнар. наук.-прак. конф., 3-5 квіт. 2018 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2018.-С.98
 • Томашевський О.В., Ігнаткін В.У., Олехнович Д.О. Організація системи метрологічного обслуговування засобів вимірювальної техніки на підприємстві [Текст] / Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 12–18 квітня 2018 р. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 • Томашевський О.В., Сніжной Г.В., Ігнаткін В.У. Вплив метрологічної надійності на якість функціонування виробничих систем [Текст] / Сучасні проблеми і досягнення в галузі радіотехніки, телекомунікацій та інформаційних технологій // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково-практичної конференції (03–05 жовтня 2018 року, ). – Запоріжжя : ЗНТУ, 2018.
 • Томашевський О.В., Рисіков В.П., Сніжной Г.В., Ігнаткін В.У. Автоматизована система метрологічного обслуговування на промислових підприємствах [Текст] / Прикладні науково-технічні дослідження : Матеріали міжнар. наук.-прак. конф., 5-7 квіт. 2017 р. – Івано-Франківськ : Симфонія форте, 2017.-С.86.
 • Томашевський О.В. Сніжной Г.В.,Оліфір А. А Впровадження стандарту ISO 9001:2015 в систему менеджменту якості виробництва авіаційних двигунів [Текст] / XXI міжнародний конгрес двигунобудівників: Тези доповідей. – Харків,Нац.аерокосмічний ун-т «Харк. авіац. ін-т», 2016.- C.19

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

Рік початку діяльності в університеті: 1989.

Основні мови спілкування: українська, російська.

Контакти:

адреса: м. Запоріжжя, вул. Гоголя, 64
аудиторія (кабінет): 113
тел.: 764-67-33