Ви є тут

Головна

Метою та завданням вивчення дисципліни: підготовити майбутніх спеціалістів до вирішення завдань щодо реконструкції будівель у процесі їх експлуатації. Вивчаються питання послідовності проведення обстеження будівель та споруд, засобів підсилення залізобетонних, металевих та кам’яних конструкцій.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Обстеження та методи підсилення будівельних конструкцій» є:

- на підставі нормативних вимог, використовуючи проектно-конструкторську документацію, в умовах лабораторії або при натурному дослідженні: вибирати методи для визначення механічних та фізичних властивостей будівельних матеріалів; складати програму і виконувати випробування будівельних конструкцій;

- керуючись державними будівельними нормами та іншими нормативними матеріалами, використовуючи довідкову літературу і сучасні засоби вимірювання в умовах об’єкта і проектної організації: складати програму обстежень будівель і споруд;

- виконувати  технічну експертизу існуючих конструкцій з визначенням навантажень; визначити несучу здатність і якість основи на момент обстеження; визначити несучу здатність і деформативність конструкцій, що експлуатуються, і оцінювати їх технічний стан;

- керуючись державними  будівельними нормами та іншими нормативними матеріалами, використовуючи технічної експертизи в умовах проектної організації  -  володіти основними методами підсилення існуючих конструкцій та елементів; розраховувати і конструювати підсилення конструктивних елементів сталевих конструкцій; розраховувати і конструювати підсилення вузлів і з’єднань елементів  сталевих конструкцій.

Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: методи підсилення та заміни будівельних конструкцій; детальний перелік всіх операцій технологічного процесу у їхній послідовності при реконструкції; ресурси та технологічні пристосування, які забезпечують можливість виконання роботи; умови безпечного виконання робіт.

вміти: виконувати  технічну експертизу існуючих конструкцій з визначенням навантажень; визначити несучу здатність і якість основи на момент обстеження; вибирати методи для визначення механічних та фізичних властивостей будівельних матеріалів; складати програму і виконувати випробування будівельних конструкцій.

 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться    120   годин /    4   кредита ECTS.

Форма підсумкового контролю успішності навчання – екзамен, диф.залік.

Засоби діагностики успішності навчання – ІДЗ, рубіжні тестові контролі.

Викладач – доцент, к.т.н. Грін О. О