Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення основ теорії цифрової обробки сигналів та зображень, основ цифрового спектрального аналізу та синтезу цифрових фільтрів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • методи опису дискретних сигналів та систем;
  • методи спектрального аналізу та фільтрації дискретних сигналів;
  • алгоритми синтезу дискретних фільтрів;
  • вплив ефекту квантування та кінцевої точності обчислень на роботу цифрових пристроїв;
  • методи цифрової обробки зображень;
  • архітектурні особливості цифрових процесорів обробки сигналів.
  • особливості проектування пристроїв для обробки сигналів та зображень з використанням цифрових процесорів обробки сигналів.

вміти:

  • виконувати спектральний аналіз дискретних сигналів;
  • розраховувати та синтезувати цифрові фільтри;
  • обробляти та фільтрувати зображення.

 

Викладач дисципліни: Єфименко Миколай Володимирович, к.т.н, доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 2 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 5 Кваліфікація (професійне спрямування): 3121 Фахівець з інформаційних технологій Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 60 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 2 Освітній ступень: Бакалавр з комп’ютерних систем та мереж 12 год. 2 год.
Практичні, семінарські
 год.  год.
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
36 год. 56 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2 Змістовий модуль №3 Змістовий модуль №4
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9  
10 10 10 10 10 10 15 10 15 100