Ви є тут

Головна

Метою викладання дисципліни є вивчення принципів побудови мереж на основі багато протокольних технологій (NGN IP/MPLS) та проектування комп’ютерних мереж на основі IP/MPLS.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

вміти:

  • знати принципи побудови мереж на основі багато протокольних технологій (NGN IP/MPLS)
  • проектувати комп’ютерні мережі на основі IP/MPLS

Викладач дисципліни: Скрупський Степан Юрійович, к.т.н., доцент кафедри Комп’ютерних систем та мереж

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 0501 Інформатика та обчислювальна техніка нормативна
Напрям підготовки: 6.050102 «Комп’ютерна інженерія»
Змістових модулів – 2

Кваліфікація (професійне спрямування): Магістр зі спеціалізованих комп’ютерних систем

2121 Професіонал в галузі обчислювальних систем

2310 Викладач університетів та вищих навчальних закладів

 
Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 10-й 10-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 1 самостійної роботи студента – 4 Освітній ступень: Магістр 14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
6 год. год.
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Приклад для заліку

Поточне тестування та самостійна робота  
Сума
Змістовий модуль №1 Змістовий модуль №2
T1 T2 T3 T4 T5  
15 20 20 20 25 100