Ви є тут

Головна

ВЧВ Нормування праці

Мета: вивчення теорії і набуття практики регламенту¬вання затрат живої праці за різноманітних умов трудової діяльності людини, надання студентам можливості оволодіти системою знань про організацію та нормування оплати праці на підприємстві.

Предметом вивчення дисципліни є поетапне і послідовне опанування теоретичними засадами нормування праці; опанування методикою аналізу окремих елементів витрат живої праці; перегляд трудових норм на підприємствах.

Завдання вивчення дисципліни: формування стійких знань з теорії нормування праці; набуття студентами навичок і умінь самостійно вирішувати пи¬тання нормування затрат живої праці під час здійснення різно¬манітних виробничих процесів.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: організаційні аспекти нормування праці на підприємстві; основні види класифікації витрат робочого часу; методичні основи аналізу витрат робочого часу та зміст етапів вивчення затрат робочого часу; нормативні матеріали для визначення норм праці; чинники, що впливають на величину норм; вимоги, яким мають відповідати норми затрат праці; методи нормування найпоширеніших виробничих процесів; методи заохочення працівників щодо зменшення трудомісткості.

Підготовлений фахівець повинен вміти: професійно виконувати аналіз стану нормування праці й розробляти заходи щодо його вдосконалення; виконувати розрахунки норм праці, використовуючи різні методи; проводити спостереження за витратами часу;

Змістовий модуль І. Трудовий процес як основа нормування праці

Тема 1. Сутність і значення нормування праці.

Тема 2. Об’єкти нормування праці. Робочий час як загальна міра кількості праці.

Тема 3. Аналіз трудового процесу і витрат робочого часу .

Тема 4. Нормативні матеріали для визначення норм праці.

Тема 5. Методи нормування найпоширеніших виробничих процесів.

Тема 6. Методи створення трудових нормативів .

Тема 7. Норми витрат праці.

Змістовий модуль ІІ. Організація нормування праці на виробництві

Тема 8. Методи нормування і способи встановлення норм праці.

Тема 9. Нормування праці робітників основного виробництва.

Тема 10. Нормування праці допоміжних робітників.

Тема 11. Нормування праці службовців.

Тема 12. Організація нормування праці на підприємствах.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 2

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7 -й, 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента –66 Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 114 од.
Індивідуальні завдання:  1год.
Вид контролю: залік