Ви є тут

Головна

           Загальна кількість доповідей на конференціях - 15.
           В тому числі на міжнародних конференціях - 9.
           В тому числі за авторством молодих учених - 0.

 

 1. Лащеных, О. А. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Збірник наукових праць ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2013. – С.95-96.
 2. Райда, І.М. Поняття динамічної площі автомобіля та її зв'язок з системою АВДС / І.М.Райда // щорічна науково-практична конференція викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів та студентів ЗНТУ «Тиждень науки-2013» https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2013_t1.pdf.
 3. Сущенко Р.В. Подолання суперечностей на шляху підвищення якості вищої освіти фахівців залізничної галузі [Текст] / Р.В. Сущенко // Materiály ІХ mezinárodní v?decko- praktická konference «Moderní v?dy – 2013». – Dil 75. Technické v?dy: Praha. Publishing House «Education and Science» s.r.o – 25-27 stran
 4. Сущенко Р.В. Стратегія дієвого управлінського впливу на якість вищої освіти залізничників / Модернізація загальної та професійної освіти в умовах глобального світу [Текст] / Р.В. Сущенко // тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції, 22-23 березня 2013 р. / за ред. В.М. Огаренка та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2013. – С. 49-50.
 5. Сущенко Р.В. Концептуально-ціннісне оновлення державного управління в умовах глобалізації / Модернізація системи державного управління: теорія і практика [Текст] / Р.В. Сущенко // матер. наук.-практ. конф. за міжнар. уч. (5 квітня 2013 р.) : у 2 ч. Ч. 1 / за наук. ред. чл.-кор. НАН України В.С. Загорського, доц.  А.В. Ліпенцева : Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України ; Інститут державного управління поліції та права Землі Мекленбург – Передня Померанія ; Орловська філія Російської академії народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2013. – С. 206-210.
 6. Сущенко Р.В. Фактори впливу ВТНЗ на професіоналізацію майбутніх працівників залізничної галузі / Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук [Текст] / Р.В. Сущенко // Матеріали ІІІ Всеукр. наук. конфер. з міжнар. участю (Дніпропетровськ, 20 грудня 2013 р.) : у 5-х частинах. – Д. : ТОВ «Інновація», 2013. – Ч. 2. – С. 46-47.
 7. Сущенко Р.В. Деякі концептуальні підходи до оновлення ключових понять державного управління в умовах глобалізації / Модернізація державного управління та європейська інтеграція України [Текст] / Р.В. Сущенко // матеріали щоріч. всеукр. наук.-практ. конф. за міжнар. участю (Київ, 25 квіт. 2013 р.) : у 2 т. / за наук. ред. Ю.В. Ковбасюка, К.О. Ващенка, С.В. Загороднюка. – К. : НАДУ, 2013. – Т. 1. – С. 342-344.
 8. Сущенко Р.В. Професійна підготовка інженера залізничного транспорту в умовах глобалізаційних змін / Тези Міжнародної наукової конференції «Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку» [Текст] / Р.В. Сущенко // Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – С 46-47.
 9. Сущенко Р.В. Особенности развития профессионализма будущих инженеров железнодорожного транспорта в процессе профессиональной подготовки [Текст] / Р.В. Сущенко // Гуманитарные науки в современном мире: материалы VІ Международной научно-практической Интернет-конференции 30 ноября – 10 декабря 2013 года / Под. общ. ред. М.А. Литовченко. – Тамбов: Изд-во ИП Чеснокова А.В., 2014. – С. 62-65.
 10. Тарасенко, О. В. Оцінка переваг варіантів удосконалення маршрутної мережі міського пасажирського транспорту з використанням методу аналізу ієрархій  / О. В. Тарасенко // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 15–19 квітня 2013 р./// Редкол.: Ю. М. Внуков (відпов. ред.) та ін. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – С. 69 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2013_t1.pdf.
 11. Трушевський В. Е. Особливості розрахунку параметрів світлофорного регулювання за наявності пішохідних напрямків / В.Е. Трушевський // LXIX наук. конф. проф.-викл. складу, асп., студ. та співробітників ун-ту. – К. – НТУ, 2013. – С. 255.
 12. Трушевський В.Е. Оцінки змін та пропозиції щодо вдосконалення нормативних актів України в галузі безпеки дорожнього руху / В.Е. Трушевський // Матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. «Проблеми підвищення рівню безпеки, комфорту та культури дорожнього руху». – Харків. – ФОП Попов, 2013. – С. 72–73.
 13. Турпак, С.М. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики  / С.М.Турпак, О.А.Лащених, С.В.Грицай // Збірник наукових праць ІV міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології на залізничному транспорті». – Луганськ: СНУ ім. В.Даля, 2013. – С.95-96.
 14. Турпак, С.Н. Моделирование процессов транспортного обслуживания агломерационного производства в холодный период года / С.Н.Турпак, Е.А.Величко // Материалы 40-й Международной научно-технической конференции ОАО «Запорожсталь». – Запорожье, 2013. – С.151.
 15. Турпак, С.М. Типові імітаційні моделі обробки вантажопотоків промислових підприємств / С.М.Турпак // Тиждень науки. – Запоріжжя: ЗНТУ. – 2013. – Т. 1. – С. 75 https://zp.edu.ua/uploads/conference/tn-2013_t1.pdf.