Ви є тут

Головна
 1. Бабушкін Г.Ф. Логістичний підхід до вибору виду транспорту і типу рухомого складу [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Т. В. Харченко // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №4 (175). – С. 41-46.
 2. Бабушкін, Г. Ф. Статистичний аналіз потоків вимог на перевезення заводським автомобільним транспортом металургійного підприємства / Г. Ф. Бабушкін, О. Ф. Кузькін, Д. Я. Муковська // Наукові нотатки. — 2012. — Вип. 36. — С. 18–22.
 3. Бабушкін Г.Ф. Удосконалення процесів доставки та вантажопереробки палива в умовах агломераційного виробництва [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Веремеєнко // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2012. – №1. – С. 144-146.
 4. Кузькін, О. Ф. Аналіз комплексних мереж маршрутного транспорту загального користування великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан // Вісник Вінницького політехнічного інституту. — 2012. — №4. — С. 83–89.
 5. Кузькін, О. Ф. Пошук шляхів у маршрутних мережах міст методом відгалужень і меж / О. Ф. Кузькін // Комунальне господарство міст : Науково-тех­нічний збірник. вип. 103. — Х. : ХНАМГ, 2012. — С. 378–388.
 6. Кузькін, О. Ф. Топологічні характеристики мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін, А. Е. Мовчан, А. С. Іорданова // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №1/4(55). — С. 58–63.
 7. Кузькін, О. Ф. Управління просторовим транспортним процесом з використанням геостатистичних методів / О. Ф. Кузькін, О. А. Лащених, А. В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2012. — №3(62). — С. 107–110.
 8. Кузькін, О. Ф. Центральність посередництва у комплексних маршрутних мережах великих міст України / О. Ф. Кузькін, М. І. Лазуткін // Східноєвропейський журнал передових технологій. — 2012. — №2/11 (56). — С. 37–39
 9. Лащених, О. А. Дослідження транспортно-складської системи методом головних компонент [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. В.Лазаряна. – 2012. – № 40. – С. 208-216.
 10. Сущенко, Р.В. Визначальні фактори державного впливу на якість професійної освіти залізничників в умовах глобалізації / Р.В. СущенкоАктуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології: зб. наук. праць [Херсонський національний технічний університет]. Херсон, 2012. Вип. 2 (7). С. 232–236.
 11. Сущенко, Р.В. До проблеми розвитку управлінського професіоналізму керівників залізничної галузі / Р.В. Сущенко Державне управління: удосконалення та розвиток. 2012. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2012_2_14.
 12. Сущенко, Р.В. Проблема державного управління якістю вищої освіти фахівців залізничної галузі / Р.В. СущенкоСучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком: зб. наук. праць. Сер.: Державне управління. Донецьк: ДонДУУ, 2012. Вип. 235, т. ХІІІ, ч. 2. С. 216–224.
 13. Сущенко, Р.В. Стратегічні пріоритети управління якістю вищої освіти майбутніх спеціалістів залізничної галузі / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя, 2012. Вип. 26 (79). С. 369–375.
 14. Турпак С. М Визначення головних експлуатаційних показників використання вагонів для перевезення гарячого агломерату [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Віговська, Л. О. Васильєва, Г. О. Лебідь // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – №6 (1). – С.150-154.
 15. Турпак, С. М. Розробка імітаційних моделей обслуговування прокатного виробництва в умовах збільшення частки автоперевезень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2012. – № 3 (174). – С. 202-209.