Ви є тут

Головна
  1. Turpak, S. Intelligent control system of railway transport at metallurgical plants / S.Turpak // Teka. Commission of motorization and energetics in agriculture. – Vol. 15, No.4, 53-60.
  2. Лащених, О. А. Встановлення просторової стаціонарності вантажопотоків методами геостатистики [Текст] / О. А. Лащених, С. М. Турпак, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – 2013. – №4 (193). – С.132-134.
  3. Лащених О.А. Дослідження транспортних процесів і систем методами факторного аналізу / С.В. Грицай,  О.Ф. Кузькін., О.А. Лащених, С.М. Турпак  // А. с. 52684 Україна. Зареєстр. 19.12.2013.
  4. Сущенко, Р.В. Концептуальні та методологічні парадигми професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2013. Вип. 31 (84). С. 354–361.
  5. Сущенко, Р.В. Проблема подолання вузького професіоналізму в процесі підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі / Р.В. Сущенко Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2013. № 5 (31). С. 318–327.
  6. Сущенко, Р.В. Теорія і практика формування й розвитку управлінської культури інженера залізничного транспорту на шляху вдосконалення / Р.В. СущенкоПедагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2013. Вип. 32 (85). С. 402–409.
  7. Турпак, С.М. Імітаційне моделювання вхідних вагонопотоків під’їзної колії промислового підприємства  / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №5, 2013. – С.75-80.
  8. Турпак, С.М. Система відновлення та підтримання сипкості вантажів, які змерзлись в залізничних вагонах  / С.В. Грицай, С.М. Турпак // Пат. №78118 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 11.03.2013, Бюл. № 5.