Ви є тут

Головна
 1. Бабушкін Г.Ф. Імітаційне моделювання масових перевезень готової продукції металургійних підприємств автомобільним транспортом [Текст] / Г. Ф. Бабушкін, С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Металлургическая и горнорудная промышленность. – 2014. – №3 (288). – С. 123-125.
 2. Грицай, С. В. Мінімізація затримок учасників дорожнього руху на регульованих пішохідних переходах [Текст] / С. В. Грицай, В. Е. Трушевський, Д. А. Никифоровський // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 25-29.
 3. Кузькін О. Ф. Дослідження роботи маршрутного таксі методом активно-пасивного експерименту / О. Ф. Кузькін, О. А. Лащених, А. В. Якимов // Вісник Житомирського державного технологічного університету. — 2014. — №2(69). — С. 145–148.
 4. Кузькін, О. Ф. Розвиток маршрутних мереж громадського транспорту великих міст України / О. Ф. Кузькін // Наукові нотатки. — 2014. — №46. — С. 332–340. (РИНЦ).
 5. Кузькін, О. Ф. Формалізація міських маршрутних мереж методами теорії графів / О. Ф. Кузькін, Л. А. Веремеєнко // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля. — 2014. — №4(211). Ч. 1. — С. 49–54.
 6. Сущенко, Р.В. Аналіз генезису феномена «управлінська культура» з метою удосконалення професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 37 (90). С. 380–387.
 7. Сущенко, Р.В. До проблеми педагогізацї професійної підготовки інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 36 (89). С. 384–395.
 8. Сущенко, Р.В. Корекція парадигм вузівського педагогічного процесу з метою прискорення професійного зростання інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогічний дискурс: зб. наук. праць. Хмельницький: ХГПА, 2014. Вип. 17. С. 185–190.
 9. Сущенко, Р.В. Культурологічна складова фахової підготовки інженерів залізничного транспорту (теоретичний аспект) / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 39 (92). С. 377–382.
 10. Сущенко, Р.В. Оновлення концептуальних підходів до формування майбутнього інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського: зб. наук. праць. Одеса: ПНПУ ім. К. Д. Ушинського, 2014. № 9–10. С. 100–108.
 11. Сущенко, Р.В. Основні психолого-педагогічні орієнтири фахової підготовки майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2014. № 6 (40). С. 246–256.
 12. Сущенко, Р.В. Парадигмальні зміни у професійній підготовці нового інженера залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 34 (87). С. 326–333.
 13. Сущенко, Р.В. Педагогизация процесса формирования управленческой культуры будущего инженера железнодорожного транспорта / Р.В. Сущенко Азимут научных исследований: педагогика и психология: науч. журн. Тольятти: НП «Ин-т направленного образования», 2014. № 2 (7). С. 75–77.
 14. Сущенко, Р.В. Педагогіка формування управлінської культури інженерів залізничного транспорту нового покоління / Р.В. Сущенко Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. праць. Сер.: Педагогіка та психологія. Чернівці: ЧНУ, 2014. Вип. 704. С. 173–182.
 15. Сущенко, Р.В. Тенденции формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта Украины в процессе профессиональной подготовки / Р.В. Сущенко Debata Edukacyjna. Kraków: Wydawnictwo Naukowe UP, 2014. Nr 7. S. 92–104.
 16. Сущенко, Р.В. Управлінська культура інженера залізничного транспорту та її роль у запобіганні конфліктних ситуацій / Р.В. Сущенко Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Сер.: Педагогіка. Психологія. Філософія. Київ: вид. центр НУБІП України, 2014. Вип. 199, ч. 2. С. 291–298.
 17. Сущенко, Р.В. Управлінська культура як складова професіоналізму майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2014. Вип. 35(88). С. 315–322.
 18. Сущенко, Р.В. Формирование управленческой культуры инженера железнодорожного транспорта как важнейшей профессионально-личностной ценности / Р.В. Сущенко ОРАЛДЫҢ ҒЫЛЫМ ЖАРШЫСЫ: науч.-теорет. и практ. журн. Сер.: Педагогические науки. Психология и социология. Физическая культура и спорт. Казахстан: ЖШС «Уралнаучкнига», 2014. № 33 (112). С. 37–43.
 19. Трушевський, В. Е. Особливості корекції елементів циклу світлофорного регулювання з метою гарантування безпеки руху пішоходів [Текст] / В. Е. Трушевський, С. В.  Грицай // Автошляховик України. – 2014. – № 5 (241) – С. 20-22.
 20. Турпак, С. М. Дослідження транспортно-технологічного процесу забезпечення металургійного підприємства агломератом власного виробництва [Текст] / С. М. Турпак, О. О. Величко, С. В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля.  –2014. – №4 (1). – С. 27-31.
 21. Турпак, С.М. Оптимізація транспортно-технологічних процесів при змерзанні вантажів / С.М.Турпак // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №3, 2014. – С.262-268 (фахове видання)
 22. Турпак, С. М. Розробка мікрологістичної системи доставки готової продукції металургійних підприємств залізничним транспортом [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, О. О. Острогляд // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – №5 (3). – С. 10-18.
 23. Турпак, С.М. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах / О.О.Величко., С.В. Грицай., С.М. Турпак // Пат. №90752 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 10.06.2014, Бюл. №11
 24. Турпак, С. М. Удосконалення логістики доставки металопродукції оптимальним формуванням вагонних відправлень [Текст] / С. М. Турпак, С. В. Грицай, Л. А. Васильєва // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. – №2. – С. 131-137.