Ви є тут

Головна
  1. Kuzkin, O. Optimal planning of trip and round trip cycle time on an urban route / O. Kuzkin // Technology audit and production reserves. — 2018. — №2/2(40). — P. 34-42.
  2. Turpak, S. Improvement of a system controlling a process of railcars unloading in the context of changes in temperature mode while operating / S. Turpak, I. Taran, O. Ostrohliad // Radio Electronics, Computer Science, Control. – 2018. – No. 1. – P. 183-191 https://doi.org/10.15588/1607-3274-2018-1-21.
  3. Turpak, S. Logistic technology to deliver raw material for metallurgical production   / S. Turpak, I. Taran, O. Fomin, O. Tretiak // Scientific Bulletin of National Mining University. – 2018. – No. 1. – P. 162-169 http://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2018/01/01_2018_Turpak.pdf.
  4. Грицай, С.В. Система підтримання заданої температури вантажів у залізничних вагонах на металургійних підприємствах / С.В. Грицай, С.М. Турпак, Ю.Т. Сидоренко, О.О. Острогляд  // Пат. №124788 Україна: МПК B65G 67/24, B69/20. Власник: ЗНТУ. Опубл. 25.04.2018, Бюл. №8. - 2c https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=246401&chapter=description.
  5. Кузькін, О. Ф. Аналіз маршрутної системи міського громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2018. — №2(243). — С. 132-139 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2018_2_25.pdf..
  6. Кузькін, О. Ф. Аналіз розвитку та рівня якості послуг громадського транспорту Запоріжжя / О. Ф. Кузькін // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : технічні науки. — 2018. — Т. 29(68). — №2. — С. 307-313 http://www.tech.vernadskyjournals.in.ua/journals/2018/2_2018/54.pdf.
  7. Сущенко, Р.В. Культурологічна спрямованість професійної підготовки інженерних кадрів – педагогічна парадигма її оновлення / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60. Т. 2 С. 178–182 http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/60/part_2/37.pdf
  8. Трушевський, В.Е. Розрахунок режимів світлофорного регулювання з урахуванням емпіричних характеристик руху транспорту / В.Е. Трушевський, С.М. Турпак, С.В. Грицай  // Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. – №1, 2018. – С.139-144 http://nbuv.gov.ua/j-pdf/VSUNU_2018_1_29.pdf.
  9. Турпак С.М. Дослідження мікрологістичної системи відвантаження готової продукції металургійного підприємства / С.М. Турпак, Л.О. Васильєва, О.О. Падченко, Г.О. Лебідь // Вчені записки таврійського національного університету імені В.І.Вернадського. Серія : Технічні науки. К.: 2018. Том 29 (68). № 4. Ч. 2. С. 156-162 http://nbuv.gov.ua/UJRN/sntuts_2018_29%2868%29_4%282%29__30.