Ви є тут

Головна

      Мета – Метою навчальної дисципліни є формування у студентів навичок самостійної проектувальної та дослідницької роботи,   що передбачає досконале володіння теорією та технікою автоматизованого проектування складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів, спеціального обладнання  на базі сучасної обчислювальної техніки.

     Завдання - формування у магістрів з електроенергетики, електротехніки та електромеханіки теоретичних знань, умінь та практичних навичок відповідно до поставленої мети.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

        загальні компетентності:

- здатність до узагальнення, аналізу, сприйняття інформації, постановці мети і вибору шляхів її досягнення;

- здатність здійснювати пошук, аналізувати і критично оцінювати інформацію з різних джерел;

- здатність здійснювати постановку системних задач досліджень з викорис- танням технології структурного передбачення і методології інноваційного синтезу для довільних класів електромеханічних об’єктів.
        фахові компетентності:

-  здатність застосовувати професійно-профільовані знання й практичні навички для створення нових та при обслуговуванні існуючих електроенергетичних, електротехнічних та електромеханічних систем та їх складових;

- здатність критично аналізувати основні показники функціонування системи та оцінювати використані технічні рішення та обладнання

-   готовність застосовувати методи і засоби сучасних  систем автоматизованого проектування та розрахунку складних електромеханічних (електротехнічних) систем,  комплексів та спеціального обладнання;

-   здатність самостійно проектувати системи та їх елементи з урахуванням усіх аспектів поставленої задачі;

- готовність застосовувати основи інженерного проектування спеціального обладнання, методів їх розрахунків та встановлення зв’язків характеристик з конструктивними та експлуатаційними параметрами; 

- готовність використовувати прикладне програмне забезпечення для розрахунку параметрів і вибору пристроїв електротехнічного обладнання та вирішувати інженерно-технічні завдання із застосуванням засобів прикладного програмного забезпечення;

- здатність формулювати технічні завдання, розробляти і використовувати засоби автоматизації при проектуванні і технологічної підготовки виробництва.                             

         Очікувані програмні результати навчання: у результаті вивчення навчальної дисципліни студент має оволодіти основними сучасними методами автоматизованого проектування складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів та принципи конструювання спеціального обладнання з урахуванням припустимих електромагнітних, теплових і механічних навантажень, обумовлених областю застосування, конструктивними особливостями й режимами роботи.

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

14 Електрична інженерія

 

вибіркова

 

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

141«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»

Електрични машини і  апарати

Рік підготовки:

Змістових модулів –7

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

                                    

Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 60

самостійної роботи студента - 120

Освітній ступінь: магістр

 

36 год.

14 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

24 год.

14 год.

Самостійна робота

120 год.

152 год.

Індивідуальні завдання:

Вид контролю: екзамен

 

"Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв і електромеханічних систем"

"Методичні вказівки до курсового проекту з дисципліни «Основи автоматизованого проектування електротехнічних пристроїв та електромеханічних систем»"