Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни є вивчення сучасних математичних методів розв’язання задач оптимізації складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів та чисельних методів і алгоритмів їх реалізації на ЕОМ.

Завданням вивчення дисципліни «Основи оптимізації складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів» є отримання знань щодо принципів побудови методів розв’язання основних типів задач оптимізації, а також набуття практичних навичок застосовування сучасних інструментальних і програмних засобів для отримання розв’язків оптимізаційних задач

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

загальні компетентності:

  1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
  2. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.
  3. Здатність до використання інформаційних і комунікаційних технологій.
  4. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

фахові компетентності:

  1. Здатність застосовувати отримані теоретичні знання, наукові і технічні методи для вирішення науково-технічних проблем і задач електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  2. Здатність застосовувати існуючі та розробляти нові методи, методики, технології та процедури для вирішення інженерних завдань електроенергетики, електротехніки та електромеханіки.
  3. Здатність демонструвати знання і розуміння математичних принципів і методів, необхідних для використання в електроенергетиці, електротехніці та електромеханіці.

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6

Галузь знань

14 Електрична інженерія

 

Вибіркова

 

Модулів – 1

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

141 Електроенергетика, електротехніка

та електромеханіка

(Електричні машини і апарати)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання __немає__

          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

9-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми

навчання:

аудиторних – 5

самостійної роботи студента – 10

Освітній ступінь:

 

магістр

 

36 год.

8 год.

Практичні, семінарські

 0 год.

 0 год.

Лабораторні

24 год.

6 год.

Самостійна робота

120 год.

166 год.

Індивідуальні завдання:

0

Вид контролю: екзамен

 

"Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Основи оптимізації складних електромеханічних (електротехнічних) систем та комплексів»"