Ви є тут

Головна

     Мета - виклад наукових основ чисельного моделювання.

     Завдання – розглянути методи чисельного моделювання, основні закони і рівняння, теоретичні та прикладні питання розв’язання задач магнітостатики, електростатики, теплової задачі та задачі розподілу струму

     У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен отримати

     загальні компетентності: застосовувати практичні навички роботи з персональними ЕОМ.

    фахові компетентності:  знати рівняння магнітного, електростатичного, теплового полів і струмів, типи граничних умов та методи їх завдання, побудову геометрії моделі в програмному забезпеченні FEMM, зв'язок програмного забезпечення FEMM з CAD программами, побудова кінцево-елементної сітки і картин поля.

Очікувані програмні результати навчання: студент має оволодіти програмним забезпеченням.

 

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 6,0

Галузь знань

14 Електрична інженерія

 

вибіркова

 

Модулів – 1

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

141 “Електроенегретика, електротехніка та електромеханіка”

(Електричні машини і апарати)

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                     (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 60

самостійної роботи студента - 120

Освітній ступінь: магістр

 

28 год.

8 год.

Практичні, семінарські

0 год.

0 год.

Лабораторні

28 год.

6 год.

Самостійна робота

120 год.

166 год.

Індивідуальні завдання: год.

4 год.

0 год.

Вид контролю: екзамен

 

"Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та комплексах»"