Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: отримання студентами знать про місце автомобільного транспорту в єдиній транспортній системі України, вимог до автомобільного транспорту у широкому діапазоні умов експлуатації, конструкції, робочих процесів та технічних характеристик автомобільних транспортних засобів, їх конструктивної та економічної безпеки, пристосованості автомобільних транспортних засобів до перевезення пасажирів та вантажів. 

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • основи будови, принципи дії і робочі процеси механізмів, агрегатів і систем автомобільних транспортних засобів;
  • основні експлуатаційні властивості і технічні характеристики автомобілів різних типів;
  • вимоги до безпеки і пристосованості автомобілів до перевезень;

вміти:

  • визначити вимоги до автомобільних транспортних засобів у широкому діапазоні русловій експлуатації;
  • розраховувати основні тягово-динамічні, гальмівні і паливно-економічні характеристики автомобілів;
  • оцінювати відповідність конструкції автомобілів вимогам конструктивної та екологічної безпеки автомобільних транспортних засобів.

Опис навчальної дисципліни:

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

обов’язкова

(вибіркова)

 

Напрям підготовки

275 Транспортні технології (за видами)

(код і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 (код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин -

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3.0

самостійної роботи студента – 5.5

Освітній ступінь:

бакалавр

 28 год.

 год.

Практичні, семінарські

14  год.

 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю: залік

Викладач дисципліни: Юдін Володимир Петрович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій