Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: поглиблення студентами теоретичних знань з безпеки дорожнього руху, набуття навичок самостійної оцінки елементів вулично-дорожньої мережі на предмет виявлення загроз безпеці дорожнього руху та усунення причин дорожньо-транспортних пригод із застосуванням сучасних методів оперативної організації дорожнього руху.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

  • методи оцінки причин та стану аварійності на вулично-дорожній мережі, на території підприємства, в зоні маршрутів перевезення;

вміти:

  • розробити заходи щодо поліпшення стану безпеки дорожнього руху під час виконання перевезень на автомобільному транспорті, використовуючи державні стандарти, державні будівельні норми нормативні документи та типові рішення.

Опис навчальної дисципліни:

Найменування показників

Галузь знань, спеціальність (напрям підготовки), освітній ступінь

Характеристика навчальної дисципліни

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5,5

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

За вибором студента

 

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація)

275.03 Транспортні технології (автомобільний транспорт)__

(код і назва)

Модулів – 2

Напрям підготовки:

27 Транспорт і транспортна інфраструктура

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 4

5 -й

5 -й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 165

10 -й

10 -й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 7,79

Освітній ступінь:

магістр

 

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

28 год.

6 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

109 год.

153 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Вид контролю: іспит

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3675

Викладач дисципліни: Бабушкін Геннадій Федорович, доктор техн. наук, професор кафедри транспортних технологій

Трушевський Вячеслав Едуардович, к.т.н., доцент кафедри транспортних технологій