Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: опанування фахівцями транспорту системних теоретичних знань і практичних навиків з організації операторської діяльності на залізничному транспорті, транспортно-експедиційного забезпечення перевезень на різних видах транспорту, формування компетентностей в галузі організації, створення та оптимізації систем з доставки вантажів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • нормативну базу здійснення операторської  та транспортно-експедиторської діяльності;
 • зміст та функції операторської і транспортно-експедиторської діяльності при організації доставки різних вантажів;
 • задачі операторської і експедиційної  діяльності  спеціалізованих  підприємств, основи  їх  діяльності  на  сучасному  ринку посередницьких послуг;
 • структуру і функції операторської компанії рухомого складу, її місце на транспортному ринку;
 • принципи вибору виду транспорту і схеми доставки вантажу з урахуванням особливостей контрактів купівлі-продажу товару та базисних умов поставки;
 • умови ефективного та безпечного використання рухомого складу компаній;
 • форми та методи роботи із споживачами операторських і транспортно-експедиційних послуг;
 • особливості експедиторського обслуговування при доставці вантажів за особливими умовами (небезпечні, великогабаритні та важковагові, акцизні, швидкопсувні, збірні, контейнерні тощо);

вміти:

 • визначати параметри операторського і транспортно-експедиційного обслуговування;
 • виконувати вибір раціональних рішень при оперуванні вантажними вагонами;
 • аналізувати маршрути доставки товарів для виявлення найбільш доцільного з них;
 • надавати учасникам перевізного процесу консалтингові послуги;
 • визначити ціну доставки і транспортну складову в контрактній ціні товару;
 • оформляти договори на операторське і транспортно-експедиційне обслуговування;
 • обирати технологію та маршрут доставки вантажу в залежності від умов контрактів поставки товару;
 • аналізувати ризики, що можуть виникнути в процесі доставки товарів та розробити запобіжні заходи;
 • обирати раціональні шляхи транспортно-експедиторського обслуговування, форми і методи організації перевізного процесу, альтернативні та компромісні рішення транспортування.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика

 навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 4

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

275 «Транспортні

технології»

275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»;

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 5

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – немає

Семестр

10

10

Лекції

Загальна кількість

годин – 120

28 год.

6 год.

Практичні

14 год.

2 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 3 год.;

самостійна робота: 5,5 год.

 

Освітній ступінь:

магістр

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Вид контролю

залік

залік

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3670

Викладач дисципліни: Васильєва Лариса Олексіївна, старший викладач кафедри транспортних технологій