Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: набуття фахівцями транспорту теоретичних знань про основні положення та порядок роботи залізниць і працівників залізничного транспорту України, основні розміри, норми утримання найважливіших споруд, пристроїв та рухомого складу і вимоги, які ставляться до них, систему організації руху поїздів та принципи сигналізації, організаційне й технологічне забезпечення безпеки руху поїздів, ефективне використання технічних засобів залізничного транспорту.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • Правила технічної експлуатації залізниць України; 
  • Інструкцію з сигналізації на залізницях України та Інструкцію з руху поїздів та маневрової роботи на залізницях України;
  • нормативні акти з безпеки руху поїздів;
  • класифікацію транспортних подій;
  • основні напрями профілактичної роботи з питань безпеки руху на залізницях України;
  • правила проведення службового розслідування випадків порушення безпеки руху поїздів;

вміти:

  • виконувати аналіз рівня безпеки руху в підрозділах залізниць;
  • проводити службове розслідування порушень безпеки руху в поїзній і маневровій роботі;
  • організовувати та здійснювати технічне навчання з метою розширення знань щодо безпеки руху.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 4

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 8

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 240

5,6-й

5,6-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 5,57

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

56 год.

12 год.

Практичні, семінарські

28 год.

4 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

156 год.

224 год.

Індивідуальні завдання: 0 год.

Види контролю:

залік, екзамен

Викладач дисципліни: Сущенко Роман Віталійович, професор кафедри транспортних технологій

Харченко Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри транспортних технологій