Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: опанування студентами знань про систему електропостачання, пристрій та характеристики електровозів, тепловозів, тягових агрегатів і вагонів, експлуатаційні вимоги до рухомого складу, основи теорії тяги поїздів, методи й правила виконання тягових розрахунків, організацію обслуговування поїздів локомотивами й організацію роботи локомотивних бригад, засоби ефективного використання локомотивів, основи організації технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • пристрій та експлуатаційні вимоги до рухомого складу;
  • технічну характеристику, експлуатаційні властивості й особливості локомотивів і вагонів;
  • основи організації технічного обслуговування й ремонту рухомого складу;
  • способи обслуговування поїздів локомотивами;
  • методи та правила виконання тягових розрахунків.

вміти:

  • виконувати тягові розрахунки;
  • обирати найбільш доцільний для даних умов експлуатації тип локомотиву, раціональний спосіб обслуговування поїздів локомотивами;
  • розраховувати необхідну кількість локомотивів та локомотивних бригад;
  • визначати кількість і потужність пристроїв для виконання технічного обслуговування та ремонту рухомого складу.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 8,5

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

Напрям підготовки

275.02 Транспортні технології (на залізничному транспорті)

(код і назва)

Модулів – 4

Напрям підготовки:

_______27 Транспорт_______

(код і назва)

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____КР_______

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 255

3,4-й

3,4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 6,1

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

56 год.

12 год.

Практичні, семінарські

28 год.

4 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Самостійна робота

141 год.

209 год.

Індивідуальні завдання: 30 год.

Види контролю:

залік, екзамен

Викладач дисципліни: Сущенко Роман Віталійович, професор кафедри транспортних технологій