Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: підготовка фахівця в області транспортних технології до роботи в умовах залізничного транспорту, надання їм відомостей щодо заходів, направлених на забезпечення безпеки руху поїздів, створення та ефективну роботу системи управління безпекою руху поїздів, класифікації транспортних подій на залізничному транспорті.

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію потенційних небезпек на залізничному транспорті;
 • класифікацію транспортних подій на залізничному транспорті;
 • принципи безпеки на транспорті;
 • систему управління безпекою руху на залізничному транспорті;
 • умови безаварійної роботи;
 • порядок розслідування транспортних подій та нещасних випадків на залізничному транспорті України;

вміти:

 • організувати та координувати управління безпекою руху на залізничному транспорті;
 • розробити та впровадити заходи із запобігання транспортних подій;
 • визначити причини порушення безпеки руху поїздів;
 • розслідувати транспортні події на залізничному транспорті;
 • організувати навчання персоналу з безаварійної роботи ЗТ.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –5,5

 

Галузь знань

27 Транспорт

(шифр і назва)

за вибором

 

Модулів – 2

Спеціальність:

275 «Транспортні

технології (за видами)»

Освітня програма, спеціалізація: 275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 165

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,0

самостійної роботи студента – 7,78

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

28 год.

 6 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

109 год.

153 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

іспит

Робоча програма дисциплыни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3676

Викладач дисципліни: Трушевський Вячеслав Едуардович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій

Тарасенко Олександр Віталійович, старший викладач кафедри транспортних технологій