Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: підготовка фахівців в області транспортних технології до роботи в умовах автомобільних шляхів загальнодержавного рівня та місцевих доріг, надання їм навичок щодо самостійного вирішення питань при експлуатації, проектуванні та будівництві автомобільних доріг.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію автомобільних доріг України;
 • поперечний та повздовжній профілі дороги;
 • земляне полотно дороги;
 • конструкцію дорожнього одягу;
 • типи дорожнього покриття;
 • причини руйнування та умови довговічності дорожнього одягу;
 • штучні споруди на автомобільних дорогах;

вміти:

 • проектувати нову автомобільну  дорогу;
 • оцінювати пропускну здатність дороги;
 • обирати  під час проектування необхідний поперечний профіль дороги відповідно її класифікації;
 • обирати конструкційні шари дорожнього одягу;
 • організувати ремонт або реконструкцію автомобільної дороги.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –5

Галузь знань

27 Транспорт і транспортна інфраструктура

(шифр і назва)

за вибором

 

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

_275.03 Транспортні технології (на автомобільному транспорті)

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання _____КП______

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 195 год.

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4,0

самостійної роботи студента – 9,9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 28 год.

8 год.

Практичні, семінарські

14 год.

 6 год.

Лабораторні

14 год.

 год.

Самостійна робота

139 год.

181 год.

Індивідуальні завдання: 55 год.

Вид контролю:

іспит

Викладач дисципліни: Тарасенко Олександр Віталійович старший викладач кафедри транспортних технологій