Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: підготовка спеціаліста в області транспортних технології до роботи в умовах міста, надання їм відомостей щодо вибору технічних нормативів і проектуванню вулично-дорожньої мережі міста, методів оцінки, пропускної здатності пересічень, підвищення зручності і безпеки руху в містах, питань організації пішохідного руху, стоянок автомобілів.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • класифікацію і типологію міст;
 • транспортні проблеми сучасного міста;
 • функціональне зонування міста;
 • планувальні схеми вулично-дорожньої мережі;
 • класифікацію і характеристику міських вулиць і доріг;
 • типові поперечні профілі вулиць і доріг;
 • пересічення міських вулиць і доріг в одному та різних рівнях;
 • типи автомобільних стоянок в містах та тривалість їх використання;
 • організацію пішохідного руху в містах;

вміти:

 • визначити транспортні проблеми міста або його частини;
 • оцінювати пропускну здатність ВДМ;
 • обирати  під час проектування необхідний поперечний профіль міської вулиці відповідно її класифікації;
 • обирати найбільш раціональний вид міського пасажирського транспорту;
 • проектувати паркувальні майданчики;
 • проектувати реконструкцію пересічень міських вулиць і доріг у відповідності інтенсивності та складу транспортних потоків.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  –4

Галузь знань

27Транспорт

(шифр і назва)

за вибором

 

Модулів – 2

Спеціальність:

275 «Транспортні

технології (за видами)»

Освітня програма, спеціалізація: 275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

(назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 120

10-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3,0

самостійної роботи студента – 5,56

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

 14 год.

 2 год.

Лабораторні

 год.

 год.

Самостійна робота

78 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: год.

Вид контролю:

залік

Викладач дисципліни: Трушевський Вячеслав Едуардович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій

Тарасенко Олександр Віталійович старший викладач кафедри транспортних технологій