Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: формування системних знань і розуміння концептуальних основ транспортно-експедиторської діяльності, опанування фахівцями транспорту теоретичних питань з організації транспортно-експедиційного забезпечення перевезень, отримання навичок самостійного рішення питань з організації виконання експедиційних операцій у місцях концентрації вантажної роботи, у структурних підрозділах транспортних та транспортно-експедиційних підприємств.

В результаті вивчення дисципліни студент повинен

знати:

 • методи сучасного транспортно-експедиційного обслуговування;
 • нормативно-правову базу транспортно-експедиторської діяльності;
 • зміст і порядок виконання транспортно-експедиційної роботи на транспорті;
 • організаційно-правове положення агента-перевізника й експедитора вантажовласника;
 • договірно-правове й технологічне забезпечення транспортних операцій;
 • систему документообігу при здійсненні транспортно-експедиційного обслуговування;

вміти:

 • використовувати прийоми й методи транспортно-експедиційного обслуговування для рішення практичних задач з управління матеріальними потоками в сфері транспортування й супроводження вантажів;
 • складати договір на транспортно-експедиційне або агентське обслуговування;
 • виконувати розрахунки витрат на доставку вантажів;
 • аналізувати результати розрахунку транспортних витрат;
 • використовувати організаційно-правові основи побудови транспортно- логістичних схем доставки, правове регулювання перевезень.

Опис навчальної дисципліни

Найменування

показників

Галузь знань, спеціальність, освітній ступінь

Характеристика

 навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

вибіркова

Модулів – 2

Спеціальність (освітня програма, спеціалізація):

275 «Транспортні

технології»

275.02 «Транспортні технології (на залізничному транспорті)»;

275.03 «Транспортні технології (на автомобільному транспорті)»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання – немає

Семестр

8

8

Лекції

Загальна кількість

годин – 90

20 год.

4 год.

Практичні

10 год.

4 год.

Лабораторні

0 год.

0 год.

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 3 год.;

самостійна робота: 6 год.

 

Освітній ступінь:

бакалавр

Самостійна робота

60 год.

82 год.

Вид контролю

залік

залік

Викладач дисципліни: Васильєва Лариса Олексіївна, старший викладач кафедри транспортних технологій