Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни: дати майбутнім  магістрам транспорту  знання в області системного аналізу економіки транспорту, яких буде достатньо для кваліфікаційного рішення задач, які виникають в процесі роботи у магістра транспортних технологій.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основи ринкової економіки;
  • питання організації транспортного виробництва і комерційної роботи стосовно оцінки фінансового стану і ефективності роботи транспортних підприємств,
  • головні концептуальні поняття, методи та підходи техніко-економічного аналізу їх діяльності;

вміти:

  • кваліфіковано вирішати питання, які пов’язані з пошуком мінімальних витрат на виробництво транспортної продукції, підвищенням виробництва праці, організацією нових видів транспортної продукції, підвищенням ефективності роботи підприємства, поліпшенням якості продукції та послуг на  транспорті  в ринкових умовах.

 

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань:

27 Транспорт

(шифр і назва)

Дисципліна професійної підготовки (вибіркова)

 

Модулів – 2

Змістових модулів – 2

Спеціальність:

275 «Транспортні

технології»

Рік підготовки:

5-й

5-й

Семестри

 

Загальна кількість годин – 90

9

9

 

 

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних: 2 год.;

самостійна робота: 4,3 год.

 

 

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

14

4

Практичні

14

2

Лабораторні

-

-

Інші

2

-

Самостійна робота

60

84

Вид контролю

залік

залік.

Робоча програма дисципліни: http://eir.zntu.edu.ua/handle/123456789/3672

Викладач дисципліни: Кузькін Олексій Феліксович, канд. техн. наук, доцент кафедри транспортних технологій

Харченко Тамара Володимирівна, старший викладач кафедри транспортних технологій