Ви є тут

Головна

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни «Основи сучасної клубної роботи» складена відповідно до освітньо-професійних програм підготовки  напрямів 6.010201 «Фізичне виховання» та 6.010203 «Здоров’я людини».
Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності забезпечення потреб населення в оздоровленні, розвагах та заняттях певним видом спорту, чи в тим, або іншим видом фізичних вправ засобами спеціально організованих клубних структур, методів та форм організації і функціонування спортивних клубів.
Міждисциплінарні зв’язки:
Вивчення дисципліни «Основи сучасної клубної роботи» пов’язано з наступними дисциплінами: «Маркетинг у спорті та туризму», «Економіка спорту», «Рекламна діяльність в спорті», «Теорія та методика фізичного виховання», «Теорія спортивного тренування» та ін..
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів:

  1. Клубні об’єднання у сучасному суспільному житті
  2. Організаційно-правові засади клубної діяльності
  3. Особливості роботи комерційних спортивних клубів, фітнес-центрів та професійних спортивних клубів
  4. Діяльність спортивних клубів в формі громадських об’єднань

Мета та завдання навчальної дисципліни
1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи сучасної клубної роботи» є одержання студентами певної уяви про клубні об’єднання спортивної, оздоровчої та культурної спрямованості, придбання необхідних знань, вмінь та практичних навичок з планування, організації та надання послуг в спортивних клубах і оздоровчих центрах.
2.Основними завданнями вивчення дисципліни є вивчення студентами особливостей роботи спортивних клубів; процесу розробки статутних документів клубу; основ формування зовнішньої та внутрішньої політики клубу, придбання студентами практичних навичок організації клубної роботи у відповідності до специфіки потреб та запитів клієнтів.
3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:
знати:
мету і задачі роботи клубних об’єднань; особливості роботи спортивних клубів; види та характеристики клубних послуг; складові формування клубного стилю та клубного іміджу; методики організації контролю за результативність роботи клубу.
вміти:
підготувати установчі документи клубу; зареєструвати клубне об’єднання в установчому законодавством порядку; планувати та організовувати роботу персоналу спортивних та оздоровчих клубів різної форми у відповідності до забезпечення потреб клієнтів клубу.