Ви є тут

Головна

Робоча навчальна програма з дисципліни «Логоритміка з методикою викладання» визначає обсяги знань, які повинен опанувати здобувач другого (магістерського) рівня відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційної характеристики, алгоритму вивчення навчального матеріалу з дисципліни «Логоритміка з методикою викладання», необхідне методичне забезпечення, складові та технологію оцінювання навчальних досягнень здобувачів вищої освіти.
Метою курсу є ознайомлення здобувачів другого (магістерського) рівня з особливостями рухової сфери у дітей з тяжкими порушеннями мовлення та формування у них умінь проведення логоритмічних занять з урахуванням вимог, які висуваються на сучасному етапі до вчителя-логопеда.

Завдання курсу:
-              надання студентам теоретичних знань про особливості розвитку дітей з мовленнєвими порушеннями;
-              формування у студентів категоріальних понять з логопедичної ритміки;
-              формування у студентів уміння правильного структурування логоритмічних занять з дітьми з порушеннями мовлення ;
-              прищеплення особливого ставлення до дітей з мовленнєвими порушеннями;
стимулювання студентів до активної аналітико-пошукової роботи, що спрямована на визначення ефективних шляхів корекційної-педагогічної та логопедичної роботи з дітьми з вадами мовлення шляхом логоритмічних занять.