Ви є тут

Головна

Прізвище: Галан

Ім'я: Олена

По батькові: Євгенівна

 

Посада: доцент

Науковий ступінь: Кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

URL авторського профілю в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=npaOTSAAAAAJ

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0001-6061-5224

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 2000 р., спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація: бакалавр прикладної математики.
 • Запорізький державний університет, 2001 р., спеціальність «Прикладна математика», кваліфікація: магістр прикладної математики
 • Запорізький національний технічний університет, 2010 р., спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація: бакалавр економіки та управління персоналом
 • Запорізький національний технічний університет, 2011 р., спеціальність «Управління персоналом та економіка праці», кваліфікація: магістр економіки та управління персоналом, викладач
 • ...

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 08.00.04 Економіка та управління підприємствами за видами економічної діяльності, тема  «Система оцінки та формування трудового потенціалу машинобудівного підприємства»
 •  

Наукові інтереси:

 • Управління персоналом і економіка праці
 • Управління трудовим потенціалом
 • Економіко-математичні методи в управлінні та економіці

Дисципліни, які викладає:

 • Комерційна логістика
 • Економічний аналіз
 • Організаці праці
 • Нормування праці
 • Планування діяльності торгівельного підприємства
 

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 12, з них монографій – 1.

 • 1. Галан О.Є.  Концепція персонал-контролінгу / О.Є. Галан // Агросвіт. — 2013. — № 21. — С. 72—76. 
 • 2. Галан О.Є.  Організаційно-інформаційна модель управління трудовим потенціалом  машинобудівного підприємства / О.Є. Галан // Інвестиції: практика та досвід. — 2013. — № 22. — С. 74—78. 
 • 3. Галан О.Є.  Трудовий потенціал підприємства - як економічна категорія / О.Є. Галан // Культура народов Причерноморья. — 2013. — № 259. — С. 19—23. 
 • 4. Галан О.Є. Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств / О.Є. Галан // Економіка та держава. — 2014. — № 1. — С. 76—78. 
 • 5. Галан О.Є., Зборовська О.М. Аналіз факторів впливу ринкового середовища на формування   трудового потенціалу підприємства / О.М. Зборовська, О.Є. Галан // Бізнес-Інформ : міжнародний науковий економічний журнал. — 2014. — № 3. — С. 245—249.   
 • 6. Галан О.Є., Зборовська О.М. Функціонально-вартісний аналіз трудового потенціалу  підприємства / О.М. Зборовська, О.Є. Галан // Проблеми економіки. — 2014. — № 1. — С. 199—203.
 • 7. Галан О.Є. Концептуальні засади системи оцінки та формування трудового потенціалу машинобудівного підприємства. Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів : колективна монографія / за заг. ред. М. В. Ґудзь і А. В. Карпенка ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. С. 322-342.
 • 8. Галан О.Є. Концептуальні засади системи оцінки та формування трудового потенціалу машинобудівного підприємства. Науковий журнал Інфраструктура ринку. 2017 р. Вип. 5. С. 65-69.
 • 9. Галан О.Є. Методика оцінювання групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2017. № 1 (94). С. 33-37
 • 10. Галан О.Є. Оптимізація методики оцінки трудового потенціалу машинобудівного підприємства.  Економіка та суспільство.  2017 р. Вип. 9.  С. 362-368.
 • 11. Галан О.Є. Концептуальні аспекти управління ризиками інноваційних проектів та персоналом при впровадженні енергоефективних технологій. Науковий журнал «Маркетинг і менеджмент інновацій». 2018 р. Випуск 1. – С. 196-206.

 

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Галан О.Є.  Заробітна плата як фактор формування та розвитку трудового потенціалу в Україні / О.Є. Галан // Трансформація національних моделей економічного розвитку в умовах глобалізації : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 20—22 лист. 2013 р. — Київ : Київський національний торгово-економічний університет, 2013. — С. 416—417.
 • 2. Галан О.Є. Кваліметрична оцінка трудового потенціалу машинобудівного підприємства / О.Є. Галан // Проблеми сучасної економіки : ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., м. Донецьк, 27—28 вер. 2013 р. — Донецьк : Вид-во Східноукраїнського національного університету імені Владимира Даля, 2013. — Ч. 1. — С. 87—91. 
 • 3. Галан О.Є. Механізм реалізації організаційно-економічної моделі кадрового контролінгу підприємства / О.Є. Галан // Реформування  фінансово-економічної системи: погляд у майбутнє : XXXI  Міжнар. наук.-практ. конф., м. Львів, 1—2 лист. 2013 р. — Львів : ГО «Львівська економічна фундація», 2013. — Ч. 2. — С. 24—26.
 • 4. Галан О.Є. Оцінка роботи по зниженню рівня плинності кадрів на підприємстві / О.Є. Галан // Соціально-економічний розвиток суспільства в контексті інтеграційних процесів :  Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 1—2 лист. 2013 р. — Одеса : ГО «Центр економічних досліджень та розвитку», 2013. — Ч. 1 — С. 124—126.
 • 5. Галан О.Є. Сучасні методи розвитку трудового потенціалу промислового підприємства / О.Є. Галан // Економічні проблеми модернізації та інноваційного розвитку промисловості : ІІ Всеукр. наук.-практ. конференції, м. Дніпропетровськ, 5 лист. 2013 р. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2013. — С. 116—118.
 • 6. Галан О.Є. Механізм реалізації організаційно-економічної моделі управління трудовим потенціалом підприємства / О.Є. Галан // Сучасні наукові підходи до стабільного економічного розвитку та економічної безпеки : Міжнар. наук.-практ. конф., м. Чернігів, 21—22 лют. 2014 р. — Чернігів : Видавничий дім «Гельветика», 2014. — С. 59—60.
 • 7. Галан О.Є. Оптимізація стану трудового потенціалу / О.Є. Галан // Сучасні соціально-економічні системи та проблеми освітології : ІІ Всеукр. наук.-практ. конф., м. Дніпропетровськ, 24 берез. 2014 р. — Дніпропетровськ : Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля, 2014. — С. 21—23.
 • 8. Галан О.Є. Оцінка групового трудового потенціалу підприємства як векторної суми. Міжнародна науково-практична конференція «Економіка і менеджмент: сучасні трансформації в епоху глобалізації», м. Клайпеда (Литва),   2016 р. Клайпеда: Baltija Publishing, 2016.  с. 141 – 143.
 • 9. Галан О.Є. Методика оцінки трудового потенціалу промислових підприємств. Тиждень науки. тези доповідей наук.-практ. конф., 18–12 квіт. 2016 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2016.  416-418 с.
 • 10. Галан О.Є. Оцінка трудового потенціалу промислових підприємств. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, 30–31 бер. 2017 р. : в 2 т. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. С. 233-235).
 • 11. Галан О.Є. Управління персоналом при впровадженні енергоефективних технологій Тиждень науки : тези доповідей наук.-практ. конф., 16–20 квіт. 2018 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. С. 2096-2099.
 • 12. Галан О.Є. Нормування управлінської праці у сучасній організації. Тиждень науки-2019. Факультет міжнародного туризму та управління персоналом : тези доповідей наук.-практ. конф., 15–19 квіт. 2019 р. Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. С. 191-194.
 • 13. Галан О.Є. Основні характеристики системи управління трудовим потенціалом підприємства. Тиждень науки-2020. Факультет міжнародного туризму та економіки  :  тези  доповідей  наук.-практ. конф., 13–17 квіт. 2020 р. Запоріжжя : НУ «Запорізька політехніка», 2020. – С. 115-117.
 

Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, російська, англійська

Контакти:

адреса: 69063, Україна, м.Запоріжжя, вул. Тургенєва 39, корпус 4.
аудиторія (кабінет): 487
тел.: +380(61)769-84-54
e-mail: {e-mail}
URL: https://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=632