Ви є тут

Головна

Переддипломна виробнича практика – необхідний етап в підготовці майбутніх фахівців фізичного виховання та спорту.
Навчальний план напряму «Фізичне виховання» передбачає проходження студентами виробничої практики в ДЮСШ (СДЮСШОР, школі-інтернаті спортивного профілю, відділеннях ШВСМ, СК тощо) у якості тренера.
Проведення виробничої практики відбувається на 6 курсі (11 семестр). Тривалість практики складає 4 тижні.
Метою практики є вдосконалення знань та опанування сучасними методами організації роботи, що необхідні для здійснення професійної діяльності. Для досягнення поставленої мети під час практики вирішуються наступні завдання:
-      ознайомлення студентів з новими технологіями, прогресивними формами організації праці в галузі фізичного виховання, олімпійського та професійного спорту в умовах ринкової економіки;
-      надання знань щодо організаційної структури, системи матеріального, фінансового, медичного та наукового забезпечення об'єктів практики;
-      ознайомлення із специфікою роботи тренерів-викладачів ДЮСШ та СДЮШОР;
-      набуття студентами знань, умінь та навичок щодо виконання професійних обов'язків з урахуванням специфіки роботи та вимог роботодавців;
-      оволодіння сучасними засобами та методами наукових досліджень в дитячо-юнацькому спорті;
-      підвищення   конкурентоспроможності  фахівців  на   ринку праці   у галузі фізичного виховання,  олімпійського та професійного спорту.
Після проходження практики студента повинен:
знати:
-      основній положення сучасної теорії та методики підготовки спортсменів;
-      мету, завдання, принципи, засоби, методи навчання та тренування з обраного виду спорту;
-      суть та зміст структури підготовки до змагань з урахуванням закономірностей періодизації спортивного тренування;
-      методику набору і відбору перспективних дітей у спортивні секції;
-      особливості організації та проведення змагань з обраного виду спорту;
-      матеріально-технічне забезпечення тренувального процесу та змагань.
уміти:
-      ефективно використовувати основні положення загальної теорії та методики підготовки спортсменів;
-      здійснювати навчально-виховний процес в обраному виді спорту з урахуванням вимог сучасних науково-методичних концепцій програмування, контролю та управління процесом фізичної підготовки спортсменів;
-      застосовувати основні положення теорії спорту для розв’язання завдань набору та відбору спортсменів;
-      організовувати та проводити змагання з обраного виду спорту, виконувати функції судді та представника команди, дотримуватися правил техніки безпеки при проведенні тренувальних занять та змагань.
Керівництво проходженням практики в ДЮСШ та СДЮШОР здійснюється кафедрою управління фізичною культурою та спортом, в функції якої входить: призначення керівника практики; розробка методичної документації; проведення нарад методистів; методичне керівництво бригадами студентів-практикантів; поточний контроль за проходженням практики; проведення захисту практики; підведення підсумків практики; надання пропозицій, щодо вдосконалення програми, організації та методичного забезпечення практики.
Виробничу практику студенти  проходять на спортивних базах м. Запоріжжя.
Підсумком проходження переддипломної виробничої практики є диференційований залік.