Ви є тут

Головна

2021 рік

 • Turpak S. Management of cargos delivery systems in the conditions of  use  of returnable securing equipment / Turpak S., Fomin O., Vasylieva L., Sushchenko R., Trushevskiy V., Sova S. // The scientific heritage  (Budapest, Hungary). – 2021. – VOL 1, No 59 (59). – Р. 42-51. DOI: 10.24412/9215-0365-2021-59-1-42-51.
 • Сущенко Т. Особливості студентської аудиторії сучасних закладів вищої освіти / Сущенко Т., Сущенко Р. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2021. Вип. 53. С.188-195.

2020 рік

 • Sushchenko L.О. Pedagogical Innovation: Search for New Resources in Education / Sushchenko L. О., Sushchenko R. V. // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Педагогічні науки. Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2020. № 1. С. 28–33 https://doi.org/10.26661/2522-4360-2020-1-05.
 • Sushchenko L. Organization of Research Work of Future Pedagogues in Higher Education Institutions: Experiential Learning Results / L. Sushchenko, M. Gladysh, Y. Zubtsova, R. Sushchenko, M. Kniazian // Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională, 2020, Volume 12, Issue 1, pages: 265-290 https://doi.org/10.18662/rrem/213.
 • Сущенко Т. Цілісний педагогічний процес у закладах вищої освіти: реалізація професійно важливих парадигм / Сущенко Т., Сущенко Р. // Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету : збірник наукових праць. Серія: Педагогічні науки. Ізмаїл : РВВ ІДГУ, 2020. Вип. 49. 166 с. http://visnyk.idgu.edu.ua/index.php/nv/article/view/349/337.

2018 рік

 • Сущенко, Р.В. Культурологічна спрямованість професійної підготовки інженерних кадрів – педагогічна парадигма її оновлення / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2018. Вип. 60. Т. 2 С. 178–182 http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/archive/2018/60/part_2/37.pdf.

2017 рік

 • Сущенко, Р.В. Педагогічні засади формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: теорія і практика: монографія / Р.В. Сущенко - Запоріжжя: ФОП Москвін А.А., 2017. 448с.
 • Сущенко, Р.В. Педагогічний аналіз сформованості управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту: результати експериментального дослідження / Р.В. Сущенко - Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. № 56 (109) – 57 (110). С. 236–243.
 • Сущенко, Р.В. Фактори дієвого психолого-педагогічного впливу на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту / Р.В. Сущенко - Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць. Запоріжжя: КПУ, 2017. Вип. 52(105). С. 304–316.

2016 рік

 • Сущенко, Р.В. Науково-педагогічні підходи до формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту в процесі навчання / Р.В. Сущенко - Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології: наук. журн. Суми: вид-во СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. № 3 (57). С. 515–525
 • Сущенко Р.В. Органічна єдність соціального й педагогічного факторів у формуванні управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Теорія і практика управління соціальними системами // Щоквартальний науково-практичний журнал. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 2. – С. 109-117.
 • Сущенко Р.В. Педагогічні умови впливу масової позааудиторної роботи на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2016. – Вип. 17. – С. 177-182.
 • Сущенко Р.В. Формування управлінської культури студентів залізничних ВНЗ засобами позааудиторної роботи [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2016. – Вип. 46(99). – С. 350-361.

2015 рік

 • Сущенко Р.В. Детермінанти професійного навчання, спрямованого на формування управлінської культури майбутніх інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 45(98). – С. С. 242-249.
 • Сущенко Р.В. Педагогічна підготовка викладачів до формування у майбутніх інженерів залізничного транспорту управлінської культури [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 43(96). – С. 388-396.
 • Сущенко Р.В. Педагогічний вплив – органічна константа формування управлінської культури інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 42(95). – С. 345-352.
 • Сущенко Р.В. Педагогические парадигмы формирования управленческой культуры будущих инженеров железнодорожного транспорта [Текст] / Р.В. Сущенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / Серія «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Ред. кол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. – К. : Міленіум, 2015. – Вип. 208. – Ч. 2 – С. 332-344.
 • Сущенко Р.В. Професійна готовність викладачів залізничних ВНЗ до формування управлінської культури студентів [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 44(97). – С. 319-330.
 • Сущенко Р.В. Розвиток духовно-інтелектуального потенціалу професійної підготовки інженерів залізничного транспорту в інтерпретації академіка І. А. Зязюна [Текст] / Р.В. Сущенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. Л. Л. Товажнянського, О. Г. Романовського. – Вип. 43(47). – Ч. 2. – Харків : НТУ «ХПІ», 2015. – С. 41-49.
 • Сущенко Р.В. Формування управлінської культури майбутнього інженера залізничного транспорту – процес педагогічний [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41(94). – С. 318-327.
 • Сущенко Р.В. Форсайт управлінської культури – вектор професійної підготовки інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // «Вісник Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля». Серія «Педагогіка і психологія». Педагогічні науки. – 2015. – № 2(10). – С. 216-222.
 • Сущенко Р.В. Цілі та цінності сучасної професійної підготовки інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 40 (93). – С. 273-280.

2014 рік

 • Сущенко Р.В. Аналіз генезису феномена «управлінська культура» з метою удосконалення професійної підготовки інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 37 (90). – С. 380-387.
 • Сущенко Р.В. До проблеми педагогізації професійної підготовки інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 36 (89). – С. 384-395.
 • Сущенко Р.В. Корекція парадигм вузівського педагогічного процесу з метою прискорення професійного зростання інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогічний дискурс : зб. наук. праць / гол. ред. І. М. Шоробура. – Хмельницький : ХГПА, 2014. – Вип. 17. – С. 185-190.
 • Сущенко Р.В. Культурологічна складова фахової підготовки інженерів залізничного транспорту (теоретичний аспект) [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39(92). – С. 377-382.
 • Сущенко Р.В. Оновлення концептуальних підходів до формування майбутнього інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету ім. К.Д. Ушинського. – № 9-10. – 2014. – С. 100-108.
 • Сущенко Р.В. Основні психолого-педагогічні орієнтири фахової підготовки майбутніх інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. - № 6 (40). – 2014. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – С. 246-256.
 • Сущенко Р.В. Парадигмальні зміни у професійній підготовці нового інженера залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 34 (87). – С. 326-333.
 • Сущенко Р.В. Педагогіка формування управлінської культури інженерів залізничного транспорту нового покоління [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка та психологія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2014. – Вип. 704. – С. 173-182.
 • Сущенко Р.В. Управлінська культура інженера залізничного транспорту та її роль у запобіганні конфліктних ситуацій [Текст] / Р.В. Сущенко // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України / «Педагогіка. Психологія. Філософія» / Ред. кол.: Ніколаєнко С.М. (відп. ред.) та ін. – К. : Видавничий центр НУБІП України, 2014. – Вип. 199. – Ч. 2 – С. 291-298.
 • Сущенко Р.В. Управлінська культура майбутніх інженерів залізничного транспорту – складова професіоналізму [Текст] Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 35 (88). – С. 315-322.

2013 рік

 • Сущенко Р.В. Концептуальні та методологічні парадигми професійної підготовки інженерів залізничного транспорту [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 31 (84). – С. 354-361.
 • Сущенко Р.В. Проблема подолання вузького професіоналізму в процесі підготовки майбутніх фахівців залізничної галузі [Текст]/ Р.В. Сущенко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – № 5(31). – 2013. – Суми: СумДПУ імені А.С. Макаренка. – С. 318-327.
 • Сущенко Р.В. Теорія і практика формування й розвитку управлінської культури інженера залізничного транспорту на шляху вдосконалення [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2013. – Вип. 32 (85). – С. 402-409.

2012 рік

 • Сущенко Р.В. Визначальні фактори впливу на якість професійної освіти залізничників в умовах глобалізації [Текст] / Р.В. Сущенко // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології / Збірник наукових праць Херсонського національного технічного університету. – Вип. 2(7). – Херсон, 2012. – С. 232-236.
 • Сущенко Р.В. До проблеми розвитку управлінського професіоналізму керівників залізничної галузі [Електронний ресурс] / Р.В. Сущенко // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2012. - № 2. – Електрон.текст.дані. – Режим доступу до журналу: http://www.dy.nayka.com.ua
 • Сущенко Р.В. Розвиток залізничного транспорту України в контексті державного управління: монографія. [Текст]/ Р.В. Сущенко //Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2012. – 196 с.
 • Сущенко Р.В. Проблема управління якістю вищої освіти фахівців залізничної галузі [Текст]/ Р.В. Сущенко // Збірник наукових праць ДонДУУ : «Сучасні проблеми та перспективи державного управління соціально-економічним розвитком»: Серія «Державне управління». – Т. ХІІІ, вип. 235, Ч.2. – Донецьк : ДонДУУ, 2012. – С. 216-224.
 • Сущенко Р.В. Стратегічні пріоритети управління якістю вищої освіти майбутніх спеціалістів залізничної галузі [Текст] / Р.В. Сущенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол. : Т.І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя, 2012. - Вип. № 26(79). – С. 369-375.

2011 рік

 • Сущенко Р.В. Вектори розвитку управлінської культури керівників залізничної галузі [Текст]/ Р.В. Сущенко // Збірник наукових праць ДонДУУ : «Сучасні проблеми державного регулювання соціально-економічного розвитку України»: Серія «Державне управління». Т. XІІ, вип. 213. Ч. 1 – Донецьк: ДонДУУ, 2011. – С. 320-332.