Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - познайомити студентів з умовами експлуатації електричних апаратів в реальних електроустановках, а також методикою їх вибору.

Завдання дисципліни – вивчення організації експлуатації електричних апаратів в електричних системах та їх структури; режимів роботи електрообладнання; методів аналізу експлуатаційних режимів електричних апаратів в електричних системах, умов роботи електричних апаратів та їх правильного вибору та використанню в електричних системах. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • організаційні питання експлуатації електричних апаратів в електричних системах
 • структуру та основні складові частини електричних систем; основні схемні та конструктивні рішення розподільних пристроїв; основні принципи побудови пристроїв автоматики та релейного захисту в електричних системах;
 • методи аналізу та розрахунку експлуатаційних режимів електричних апаратів;
 • умови роботи електричних апаратів в різноманітних електроустановках, а також методику їх вибору;

вміти: 

 • розраховувати параметри струму короткого замикання (к.з.) та при необхідності розробляти заходи по його обмеженню;
 • розраховувати параметри перехідної напруги відновлення  (ПНВ) при вимиканні короткого замикання та інших умовах;
 • обирати електричні апарати комутації та захисту для різноманітних електроустановок.
 • методи аналізу та розрахунку експлуатаційних режимів електричних апаратів;
 • умови роботи електричних апаратів в різноманітних електроустановках, а також методику їх вибору;

 

Викладач: к.т.н., доц. Близняков Олександр Вікторович

Методичне забезпечення

 1. Випробування, експлуатація та ремонт ЕА і ЕТП: Програма дисципліни та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання фаху 8.092206 – Електричні машини та апарати/ Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2004 – 36 с.
 2. Програма та контрольні завдання з дисципліни „Випробування, експлуатація та ремонт ЕА і ЕТП” для студентів заочної форми навчання спеціальності 8.092206 – Електричні машини та апарати/ Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010 – 34 с.
 3. Моделювання експлуатаційних режимів електричних апаратів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Випробування, експлуатація та ремонт ЕА і ЕТП" для студентів фаху 8. 092206 – "Електричні машини та апарати" (спеціалізація “Електричні апарати)/Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2003. – 28 с.
 4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Експлуатація електричних апаратів та електротехнічних пристроїв" для студентів усіх форм навчання за напрямом 050702 – "Електромеханіка" /Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 30 с.
 5. Simulation of electrical apparatuses service conditions: Methodical instructions for the laboratory works on the subject: “Tests, service and maintenance of EA and ETD” for the students of the speciality 8.092206: “Electrical machines and apparatuses”/ Comp.: Blyznjakov. – Zaporihzhza: ZNTU, 2007. – 26 p.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 6 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  12 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 4 год.
Самостійна робота
100 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен