Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - вивчення ефективних і надійних прикладних методів оптимізації, а також моделей і методів прийняття рішень, розуміння їх особливостей і зумовлених ними можливостей для створення і використання комп'ютерних систем підтримки прийняття проектних та інших рішень електричних та електронних апаратів.

Завдання дисципліни – формування теоретичних знань, умінь, та практичних навичок у майбутніх фахівців електроенергетики, електротехніки та електромеханіки відповідно до поставленої мети.

 

Викладач: к.т.н., доц. Коцур Михайло Ігорович

Методичне забезпечення

  1. Завантажити робочу програму
  2. Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 14 Електрична інженерія обов'язкова
Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Змістових модулів – 4 Освітня програма: Електричні та електронні апарати Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен