Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - одержання студентами початкових знань з питань дослідження та випробування електричних та електронних апаратів. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні методи та технічні засоби вимірювань електричних та неелектричних параметрів в процесі експериментальних досліджень та випробувань електричних та електронних апаратів;
  • структуру та основні схемні та технічні рішення випробних установок для проведення дослідницьких, виробничих та експлуатаційних випробувань;
  • основні задачі та зміст експериментальних досліджень та випробувань, що проводяться в процесі розробки, промислового виробництва та експлуатації електричних та електронних апаратів;

вміти: 

  • планувати та здійснювати експериментальні дослідження та випробування електричних апаратів, оцінювати їх результати та приймати відповідні рішення щодо якості електричних та електронних апаратів;
  • розробляти програми та методики випробувань електричних та електронних апаратів;
  • складати протоколи випробувань електричних та електронних апаратів;
  • моделювати схеми та розробляти технічні засоби експериментальних досліджень та випробувань електричних та електронних апаратіввипробувань.

Викладач: к.т.н., доц. Близняков Олександр Вікторович

Методичне забезпечення

  1. Завантажити робочу програму
  2. Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 5 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
14 2
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 140 год.
Індивідуальні завдання: 0 год.
Вид контролю: екзамен