Ви є тут

Головна

Мета дисципліни – придбання студентами теоретичних знань та практичних навичок по оптимальному проведенню експериментальних досліджень електромеханічних систем та об’єктів , виявленню властивостей досліджених об’єктів та їх оптимізації.

Задача дисципліни - ознайомлення та навчання студентів сучасним методам аналізу та проведенню досліджень електромеханічних систем та об’єктів , виявленню властивостей досліджених об’єктів та їх оптимізації.

Викладач: к.т.н., доц. Коцур Михайло Ігорович

 

Методичне забезпечення

1. Завантажити робочу програму

2. Завантажити методичні вказівки до виконання лабораторних робіт

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівен Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 14 Електрична інженерія нормативна
Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Змістових модулів – 7 Освітня програма: Електричні та електронні апарати, Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен