Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - надати студентам знання та відомості по методології, принципам та засобам інформатизація наукових досліджень у галузі електромеханічних пристроїв та систем. Завдання викладання дисципліни у ознайомленні з методологією та загальною концепцією методами та засобами інформатизації наукових досліджень, висвітлення теоретичних та практичних питань проектування контролерних, інтегрованих, когнітивних систем наукових досліджень та наукових досліджень за допомогою комп’ютерних моделей.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: концепцію, склад, галузі застосування автоматизованих систем наукових досліджень; теоретичні основи автоматизованого синтезу знань, вейвлет, кластерного аналізу та ідентифікації даних експерименту, генетичних алгоритмів та інші;  структуру та складові частини апаратного та системного програмного забезпечення контролерних систем наукових досліджень; область застосування комп’ютерних моделей у наукових дослідженнях, моделі об’єктів досліджень та зовнішніх дій, програмне забезпечення для моделювання.

вміти: розробляти архітектуру автоматизованих систем наукових досліджень, вибирати засіб її реалізації; використовувати методи автоматизованого синтезу знань, кластерного аналізу та ідентифікації даних експерименту, генетичних алгоритмів у дослідженнях електромеханічних пристроїв та систем; вибирати або розробляти комп’ютерні моделі електромеханічних пристроїв та систем;  працювати у середовищі програмних пакетів моделювання для задач наукових досліджень.

Викладач: д.т.н., проф. Андрієнко Петро Дмитрович

Методичне забезпечення

 

1.Завантажити робочу програму

2. Завантажити методичні вказівки до лабораторних робіт

3. Завантажити методичні вказівки до самостійних робіт

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 14 Електрична інженерія За вибором ЗНТУ
Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Змістових модулів – 2 Освітня програма: Електричні та електронні апарати Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 10-й 10-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 28 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
124 год. 166 год.
Індивідуальні завдання: 0 год.
Вид контролю: екзамен