Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - Викласти студентам основні положення, методику та закони побудови моделей і проведення досліджень динаміки процесів функціонування енергоємних електротехнологічних комплексів та систем. 

Завдання дисципліни – Вивчити основні положення, методику та закони побудови моделей і проведення досліджень динаміки процесів функціонування енергоємних електротехнологічних комплексів та систем: електроприводи відцентрових насосів; поршневі насоси й компресори; системи водопостачання; системи теплопостачання; електроприводи  вентиляторів і турбокомпресорів;  електроприводи поршневих машин; електроприводи  конвеєрів й транспортерів;  підйомнотранспортних механізми;  електроприводи ліфтів; електроприводи  керування дуговими сталеплавильними печами; дугові електричні печі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • основні положення, методику та закони побудови моделей і проведення досліджень динаміки процесів функціонування обладнання енергоємних електротехнологічних комплексів та систем; 
  • системи та закони керування обладнання енергоємних електротехнологічних комплексів та систем

вміти:

  •  
  • проводити розрахунки пристроїв, елементів, систем керування та  регулювання обладнанням енергоємних електротехнологічних комплексів та  систем; 
  • проводити дослідження електромагнітних процесів у об’ектах енергоємних електротехнологічних комплексів та систем. 

Викладач: к.т.н., доц. Коцур Михайло Ігорович

 

Методичне забезпечення

  1. Завантажити робочу програму
  2. Завантажити методичні вказівки до лабораторних робіт     
  3. Завантажити методичні вказівки до самостійних робіт
 
Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 6 Галузь знань: 14 Електрична інженерія нормативна
Спеціальність: 141 "Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"
Змістових модулів – 5 Освітня програма: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв Рік підготовки:
5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 9-й 9-й
Лекції
  Освітній ступень: Магістр 36 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
24 год. 6 год.
Самостійна робота
120 год. 166 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен