Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - здобування знань по принципам роботи і будови, по фізичній суті явищ, що відбуваються в електричних апаратах низької напруги, і бути готовим до творчого  використання здобутих знань на практиці. формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволять їм здійснювати проектування, виробництво та експлуатацію електричних апаратів та використовувати їх для створення більш сучасних та досконалих електротехнічних засобів. 

Завдання дисципліни – є засвоєння фундаментальних теоретичних основ різноманітних фізичних явищ що відбуваються в електричних апаратах і на яких засновано їх функціонування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 • класифікацію, типи конструкції та основні вимоги до контактних та магнітних систем реле постійного та змінного струму, а також рекомендації по вибору і проектуванню таких систем реле: електромеханічних, індукційних, магнітоелектричних, поляризованих, теплових, електростатичних і резонансних;
 • основні поняття, класифікацію і конструктивні особливості, способи керування і використання герметизованих магнітокерованих контактів;
 • класифікацію і основні вимоги до датчиків і перетворювачів, принцип роботи, елементи розрахунків, проектування та основні характеристики реостатних, потенціометричних, індуктивних, індукційних, ємнісних і магнітоупругих;
 • класифікацію, елементи розрахунку і проектування електромагнітних муфт, принципи роботи і основні характеристики фрикціонних, сковзання, порошкових, гістерезисних та інші;
 • принцип роботи, основні характеристики, елементи розрахунку і проектування електромагнітних і магнітних підвісів;
 • математичні співвідношення для розрахунків параметрів окремих елементів і вузлів електромеханічних апаратів автоматики;
 • вибір апаратів автоматики по параметрам кола;
 • роль електромеханічних апаратів автоматики у народному господарстві.

вміти: 

 • здійснювати дослідження та розрахунки основних елементів електричних апаратів;
 • здійснювати грамотний і обґрунтований вибір електричних апаратів для електричних систем та їх експлуатацію;
 • здійснювати настроювання електричних апаратів, встановлення та регулювання їх уставок
 • розпізнавати, аналізувати і описувати конкретні апарати на функціональному, конструктивному та структурному рівнях, визначати принцип дії, перелік вимог та критеріїв оцінки;
 • формулювати послідовність дій своєї діяльності. націлену на отримання кінцевого результату з урахуванням обмежень у часі, інформації, рівні особистої кваліфікації та інших ресурсах;
 • складати моделі об'єкту дослідження (фізичні, аналітичні, графічні тощо) і працювати з ними:
 • формулювати, оцінювати та захищати отримані результати, тобто мати впевненість особисту точку зору.
 • складати звіти за результатами роботи;
 • вміти ефективно працювати з людьми. задавати питання та спілкуватися:
 • бути об'єктивним мати почуття відповідальності, творчого незадоволення та відсутності обмеженості поглядів. 

Викладач: к.т.н., доц. Снігірьов Володимир Максимович, к.т.н., доц. Жорняк Людмила Борисівна

Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни "Електромеханічні апарати автоматики":для студентів спеціальності 8.05070201 - "Електричні машини та апарати" та 8.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" для студентів усіх форм навчання/уклад.: Снігірьов В. М., Жорняк Л. Б.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2012.– 22 с.– 

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Електромеханічні апарати автоматики» для студентів всіх форм навчання спеціальності 6.092206 «Електричні машини і апарати»/Укл.: Жорняк Л.Б., Снігірьов В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 48с.

3. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни: «Електромеханічні апарати автоматики» для студентів спеціальності 6.092206 «Електричні машини і апарати» з англійською мовою навчання /Укл.: Жорняк Л.Б., Снігірьов В.М. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. - 54с.

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –розрахунково-графічне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 120 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
80 год. .
Індивідуальні завдання:розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: екзамен