Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів знань, навичок та уміння згідно ОКХ, які дозволяють здійснювати впровадження при проектуванні електричних апаратів різних енергетичних схем та пристроїв, що підвищують надійність та функціональні можливості цих апаратів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-принципи дії, основні вузли, параметри та характеристики апаратів, розподільчих мереж;  

-види схем електропостачання енергоємних виробництв;

-схеми живлення трансформаторних підстанцій та розподільчих мереж;

-особливості систем електропостачання різних груп споживачів;

-фізичні принципи та основні закономірності, які мають місце у тому чи іншому апараті чи його вузлі;

-математичні співвідношення для розрахунку параметрів окремих елементів та вузлів апаратів;

-основні вимоги, які пред’являються до діючих систем живлення електричних апаратів  існуючими ДСТУ;

-шляхи удосконалення конструкцій та схемних рішень;

-вміти обрати системи живлення, спроектувати струмоведучий контур, електричну ізоляцію та включити апарат в електричну мережу.

вміти:

−провести розрахункове дослідження, проектування електричних мереж та апаратів з використанням ПК;

−вміти самостійно навчатися, працювати з підручниками та науково-технічною літературою.

 

 

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до виконання курсового проекту з дисципліни "Системи електропостачання енергоємних виробництв":студентами усіх форм навчання спеціальності 6.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : А. І. Афанасьєв, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 38 с.– 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 5 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 2-й 2-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 170 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік