Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів знань, навичок та уміння згідно ОКХ, які дозволяють здійснювати системні функції спеціаліста, а саме: науково-дослідницькі, проектно-конструкторські, пусконалагоджувальні та експлуатаційні роботи з технічного обслуговування енергетичного та електротехнологічного обладнання і систем багаторівневої автоматизації технологічних процесів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

– особливості організації та технологічної підготовки виробництва на підприємствах;

– основні вимоги, пред’являємі до технічної документації, матеріалів, виробів;

– основи проектування технологічних процесів;

– основи металургійного виробництва в чорній та кольоровій металургії (доменне, сталеплавильне, прокатувальне, ливарне виробництво та обробка металів і сплавів), термічної обробки металів та металургійної продукції;

– основи технології виготовлення типових деталей та вузлів електромеханічного обладнання;

– основи організації технічного контролю та випробувань на підприємствах електромашинобудування.

вміти: 

-  розробляти перспективні проекти електроенергетичних установок різ-ного призначення;

- розробляти нові технологічні процеси та обладнання;

- визначати оптимальні виробничо-технологічні режими роботи об’єктів електроенергетики;

- проводити експертизу запропонованих проектно-конструкторських рі-шень і нових технологічних рішень.

 

 

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Технологічні процеси енергоємних виробництв":для студентів денної форми навчання спеціальності 6.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 34 с.
  2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни "Технологічні процеси енергоємних виробництв":для студентів денної форми навчання спеціальності 6.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв"/уклад. : В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2011.– 42 с.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів – 6 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
1-й -
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 180 2-й -
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  48 год. -
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
16 год. -
Самостійна робота
116 год. -
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен