Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - здобути знанння по принципам роботи і будови, по суті фізичних явищ, що відбуваються в автоматичних системах і їх елементах, які відносяться до тяжких виробництв і бути готовим до творчого застосування здобутих знань на практиці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

  • призначення пристроїв релейного захисту і автоматики і основні вимоги до них;
  • принципи побудови пристроїв захисту;
  • елементи та функціональні частини пристроїв релейного захисту і автоматики.

вміти: 

  • працювати у середовищі програмних проектів розробки пристроїв автоматики енергоємних виробництв;
  • розробити алгоритм у процесах керування електромеханічних систем енергоємних виробництв.

 

Викладач дисципліни: к.т.н., доц. Снігірьов Володимир Максимович

Методичне забезпечення

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни: "Елементи та системи автоматики енергоємних виробництв" для студентів: спеціальності 6.05070207 - "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання/уклад. : Труфанов І. Д., Снігірьов В. М., Скрупська Л. С.– Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.– 42 с.

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 6 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
3-й -
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 144 6-й -
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  32 год. -.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
32 год. -
Самостійна робота
80 год. -
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен