Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволять їм здійснювати проектування та експлуатацію електричних апаратів та використовувати їх для створення більш сучасних та досконалих електротехнічних засобів.

Завдання дисципліни – є засвоєння засвоїв фундаментальних теоретичних основ різноманітних фізичних явищ, що відбуваються в електричних апаратах і на яких засновано їх функціонування. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • фізичні процеси, що відбуваються в електричних апаратах та методи їх аналізу;
  • принципи роботи основних елементів електричних апаратів та співвідношення для їх розрахунків;

вміти:

  • здійснювати аналіз фізичних процесів, що відбуваються в електричних апаратах;
  • здійснювати елементарні дослідження та розрахунки основних елементів електричних апаратів.

Викладач дисципліни для студентів освітньої програми "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв": к.т.н., доц., Жорняк Людмила Борисівна

Викладач дисципліни для студентів освітньої програми "Електромеханічні системи автоматизації та електропривод": к.т.н., доц. Снігірьов Володимир Максимович

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електричні апарати" для студентів всіх форм навчання спеціальностей: 6.05070201 "Електричні апарати" спеціалізації «Електричні машини» спеціальності 6..05070207 «Електричне обладнання енергоємних виробництв», спеціальності 6.05070204 «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»/Укл. О. Г. Стаценко, Л. Б. Жорняк. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 56 с., Ч. I, II.
  2. Програма,  контрольні завдання  та методичні вказівки до їх виконання з курсу «Електричні апарати» для студентів заочної форми навчання напрямку 6.050702 – «Електромеханіка» за подальшим навчанням за спеціальністю «Електричні машини та апарати» та «Електромеханічні системи автоматизації та електропривод»/Укл. О. В. Близняков, О. Г. Стаценко. Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 32 с.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв
Змістових модулів – 5 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 2-й 2-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  14 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
28 год. 6 год.
Самостійна робота
100 год. 170 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік