Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів знань, навиків та умінь, що дозволять їм здійснювати дослідження, проектування, виробництво і експлуатацію електричних апаратів та використовувати їх для створення більш сучасних та досконалих електромеханічних засобів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
 

знати:

-  теоретичні основи постановки завдання та методи розрахунку комп’ютерного розрахунку електромеханічних систем ;

-  принципи дії пакета MATLAB і язик програмування MATLAB.

-  принципи верифікації результатів моделювання. 

вміти: 

-  провести комп’ютерний  розрахунок електромагнітних процесів у електромеханічному  апараті у стаціонарному та динамічному режимі.

-  розробляти математичну модель аналізу електромеханічного пристрою ;

-  розробляти блок-схему алгоритму  комп’ютерного розрахунку відповідно з математичною моделлю;

-  розробляти програму  комп’ютерного розрахунку відповідно з блок-схемою алгоритму;

-  формулювати, оцінювати та використовувати отримані при моделюванні результати при проектуванні електромеханічних систем.

 

Викладач: Корнус Тетяна Михайлівна

Методичне забезпечення

  1.  МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з курсу "МОДЕЛЮВАННЯ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ" для студентів спеціальності  6.05070201  для всіх форм навчання / Автори: КОРНУС  Т.М., ШИЛО С.І.   – Запоріжжя, ЗНТУ,  2012. – 72с.
  2. METHODICAL  DIRECTIONS to laboratory works execution on the curse of  "MODELING of ELECTROMECHANICAL SYSTEMS" for students of the specialty 6.05070201 for all study forms / Author  T. KORNUS – Zaporizhzhya: ZNTU, 2012. – 68p.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 150 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
98 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен