Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів знань по принципам роботи і будові найбільш розповсюджених апаратів керування, а також знань о фізичних процесах, які відбуваються при їх роботі.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • особливості організації та технологічної підготовки виробництва на електроапаратних заводах;
 • основні поняття про взаємозамінність та системи допусків і насадів;
 • основи теорії точності виробництва;
 • методи визначання основних показників технологічності конструкцій;
 • основи проектування технологічних процесів;
 • прогресивні напрями розвитку технології в електроапаратобудуванні;
 • основи технології виготовлення типових деталей та вузлів;
 • основи механічної обробки деталей апаратів;
 • технологію складення з основами взаємозамінності складальних одиниць;
 • основи організації технічного контролю та випробувань електричних апаратів, їх складальних одиниць і деталей.

вміти: 

 • розробляти основні технологічні процеси виготовлення електричних апаратів;
 • ураховувати вимоги технологічності при розробці виробів електроапаратного виробництва;
 • застосовувати такі технологічні процеси, які підвищують техніко-економічні показники виробів.

 

Методичне забезпечення

 1. Методичні вказівки з вивчення дисципліни “Технологія виробництва ЕА і ЕТП” для студентів заочної форми навчання спеціальності “Електричні машини та апарати” спеціалізації 8.092206.02 “Електричні апарати” / Укл.: В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 18 с.
 2. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни “Технологія виробництва ЕА і ЕТП” для студентів всіх форм навчання спеціальності “Електричні машини та апарати” спеціалізації 8.092206 “Електричні апарати” / Укл.: В. І. Осинська, Л. Б. Жорняк. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 38 с.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 8 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –розрахунково-графічне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 210 7,8-й 7,8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  20 год. 12 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 4 год.
Самостійна робота
140 год. 170 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково графічне завдання
Вид контролю: залік, екзамен