Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - надати студентам знання та відомості по принципам та засобам побудови електронних і мікропроцесорних електричних апаратів та  електротехнічних пристроїв.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

  • архітектуру, склад, принцип дії та характеристики апаратних засобів та системного програмного забезпечення для побудови електронних і мікропроцесорних електричних апаратів та електротехнічних пристроїв
  • теоретичні основи нечіткого керування електронними і мікропроцесорними електричними апаратами та  електротехнічними пристроями;
  • склад, основні діаграми мови, методику застосування мови UML для проектування електронних і мікропроцесорних електричних апаратів та  електротехнічних пристроїв.

вміти:

  • розробляти архітектуру систем керування електронних і мікропроцесорних електричних апаратів та  електротехнічних пристроїв, вибирати засіб її реалізації;
  • вибирати або розробляти типові вузли систем керування електронних і мікропроцесорних електричних апаратів та  електротехнічних пристроїв
  • вибирати або розробляти алгоритми реалізації типових завдань керування;
  • працювати у середовищі програмних пакетів розробки та симуляції виконання мікроконтролерних програм;
  • запроектувати рішення задачі керування за допомогою мови UML

 

Викладач: к.т.н., доц. Поляков Михайло Олексійович

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни Системи керування та контролю ЕТП для студентів спеціальності 7.092206 "Електричні машини та апарати", Укл.: М.О. Поляков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. - 25 с.
  2. Методичні вказівки з вивчення дисципліни " Мікроелектронні та мікропроцесорні апарати та системи" і виконанню контрольних завдань для студентів спеціальності 7.092206, "Електричні машини та апарати" / Укл.: М. О. Поляков – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. - 16 с
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  8 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 4 год.
Самостійна робота
80 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен