Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів знань по принципам роботи і будові найбільш розповсюджених апаратів керування, а також знань о фізичних процесах, які відбуваються при їх роботі.

Завдання дисципліни – є прищеплювати студентам навички розрахункового та експериментального дослідження, проектування, конструювання та забезпечення технологічності конструкцій ЕАК.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

– принципи дії, будову та характеристики контакторів постійного та змінного струму, магнітних пускачів, тиристорних та гібридних контакторів, автоматичних повітряних вимикачів, запобіжників;

– мету та задачі розрахунку елементів струмоведучого контуру ЕАК, дугогасних пристроїв різного принципу дії.

вміти:

– розрахувати будь-який елемент струмоведучого контуру, дугогасних пристроїв з вільною дугою в повітрі, щільовими камерами, дугогасною решіткою;

– вибрати ЕАК для вмикання та управління електродвигунами та іншими споживачами електричної енергії.

Викладач: к.т.н., доц. Жорняк Людмила Борисівна

Методичне забезпечення

  1. Програма, контрольні завдання та методичні вказівки до їх вивчення та виконання з дисципліни "Електромеханічні апарати керування":для студентів заочної форми навчання напрямку 6.05070201 - "Електромеханіка" з подальшим навчанням по спеціальності "Електричні машини та апарати"/уклад.: О. Г. Стаценко, О. В. Близняков.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 5 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –розрахунково графічне завдання Семестр
Загальна кількість годин – 135 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
26 год. 6 год.
Самостійна робота
83 год.  
Індивідуальні завдання:розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: екзамен