Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - надати студентам знання, навичок та вмінь, які дозволять формувати у студентів знання про сучасний стан і можливості використання засобів мікропроцесорної  (МПТ), знань головних функціональних вузлів мікропроцесорів, обладнання пам’яті та інтерфейсних пристроїв, що використовуються при розробці мікропроцесорних систем, мов спілкування, методів налагодження програмних засобів та мікропроцесорних систем.

Завдання дисципліни – є вивчення елементної бази МП систем, основних принципів побудови МП систем на базі мікропроцесорів із фіксованою розрядністю, системи команд і мови Асемблер мікропроцесора.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-  елементну базу мікропроцесорів (МП);

-  архітектуру та режими роботи МП з фіксованою розрядністю;

-  систему команд МП, основи мови асемблера;

-  засоби зв’язку мікропроцесорних систем (МПС) з зовнішніми об’єктами, архітектуру МПС;

-  обладнання мікроЕОМ, структура та призначення операційних систем;

-  особливості розробки програмного забезпечення МПС, його тестування, апаратних та програмних засобів настройки.

вміти:

-  програмувати 8-розрядний МП серії КР580 (I8080) у кодах і складати прості програми на мові асемблер;

-  налагоджувати розроблену програму, доводити її до рішення та отримання чисельних результатів;

-  складати схему приєднування зовнішніх об’єктів до МП і узгоджувати їх роботу;

-  користуватись можливостями операційної системи мікроЕОМ та стандартним програмним забезпеченням.

Викладач: к.т.н., доц. Жорняк Людмила Борисівна

Методичне забезпечення

1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи мікропроцесорної техніки” для студентів всіх форм навчання спеціальностей 6.092206 “Електричні машини та апарати” зі спеціалізацією “Електричні апарати” та 6.092204 “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”. Частина 1 / Укл.: Л.Б. Жорняк, В.І. Осинська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –66 с.

2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Основи мікропроцесорної техніки” для студентів всіх форм навчання спеціальностей 6.092206 “Електричні машини та апарати” зі спеціалізацією “Електричні апарати” та 6.092204 “Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв”. Частина 2 / Укл.: Л.Б. Жорняк, В.І. Осинська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –50 с.

3. Методичні вказівки з виконання  контрольних робіт та вивчення дисципліни „Основи мікропроцесорної техніки” для студентів заочної форми навчання спеціальностей 6.05070201 «Електричні машини та апарати» зі спеціалізацією «Електричні апарати» та  6.05070207 «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» / Укл.: Л.Б. Жорняк, В.І. Осинська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 50 с.

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4.5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 6 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
16 год. 6 год.
Самостійна робота
83 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен