Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування у студентів знань, навичок та уміння згідно ОКХ, які дозволяють здійснювати впровадження при проектуванні електричних апаратів різних енергетичних схем та пристроїв, що підвищують надійність та функціональні можливості цих апаратів.

Завдання дисципліни – навчити студентів розрахунковому та експериментальному дослідженню, проектуванню, конструюванню та забезпеченню технологічності конструкцій електричних апаратів, а також застосуванню ПК для дослідження і розрахунку апаратної частини, розвити творчу основу і підхід до інженерної діяльності майбутнього спеціаліста.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: принципи роботи апаратів високої напруги, фізичних процесів та закономірностями, які відбиваються у процесі їх функціювання, видами та особливостями конструкцій електричної ізоляції та методами її розрахунку та проектування.

вміти:

- здійснювати впровадження при проектуванні електричних апаратів різних енергетичних схем та пристроїв, що підвищують надійність та функціональні можливості цих апаратів;

- вміти самостійно навчатися, працювати з підручниками та науково-технічною літературою

Методичне забезпечення

  • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Електричні апарати високої напруги» для студентів спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма - Електричні машини та апарати) всіх форм навчання.Частина1/Укл.: О.І. Афанасьєв, В.В. Василевський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 – 40 с.
  • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни “Електричні апарати високої напруги” спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма - Електричні машини та апарати) всіх форм навчання. Частина 2./ Укл.: О.І.Афанасьєв, В.В. Василевський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 - 36с.
  • Методичні вказівки до самостійної роботи та вивчення дисципліни “Електричні апарати високої напруги” спеціальності 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма - Електричні машини та апарати) всіх форм навчання. Частина 1. /Укл. О.І.Афанасьєв, В.В. Василевський - м. Запоріжжя, ЗHТУ, 2016р.-24с.
  • Методичні вказівки до самостійної роботи та вивчення дисципліни “Електричні апарати високої напруги” 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» (освітня програма - Електричні машини та апарати) всіх форм навчання. Частина 2./ Укл. О.І.Афанасьєв, В.В. Василевський. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2016 –20 с. 
  • Methodical guide’s for course project “High voltage electrical apparatus” specialty 141 Electroenergy, electrotechnic and electromechanic major Electrical machines and apparatus for all study forms /Author A. Afanasiev. – Zaporozhye: ZNTU, 2016. – 20 p. 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 9,5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 4 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
3,4-й 3,4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 185 6,7-й 6,7-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  52 год. 12 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
193 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен