Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - розвиток вміння використовувати комп’ютер для зберігання та обробки інформації різноманітного характеру, вивчення пакетів СУБД використуємих при розробці та експлуатації систем технології автоматизованного проєктування та автоматизації виробничого процесу, вивчення технології обробки експериментальних даних, вирішення задач прогнозу та оптимізації для планування виробництва, вивчення можливостей  пошуку та публікації інформації з використанням сучасних технологій. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен
знати:

 -призначення та можливості реляційних СУБД,

- сучасні технології для пошуку потрібної інформації;

вміти: 

- самостійно проектувати бази даних та створювати їх на комп’ютері,

- створювати інтерфейс користувача,

- створювати WEB-сайти.

 

Методичне забезпечення

Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з дисциплини “Програмне забезпечення проектування електричних апаратiв та електротехнічних пристроїв». Частина 1 для студентів спеціальності 8.092206.02 «Електричні апарати»/Укл.: Бондаренко Л.О., Бояринцева О.В. Запорiжжя, ЗНТУ, 2003, 39с/

2.  Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з дисциплини “Програмне забезпечення проектування електричних апаратiв та електротехнічних пристроїв». Частина 2 для студентів спеціальності 8.092206.02 «Електричні апарати»/Укл.: Бондаренко Л.О., Бояринцева О.В. Запорiжжя, ЗНТУ, 2003, 50с/

3. Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з дисциплини “Програмне забезпечення проектування електричних апаратiв та електротехнічних пристроїв» Частина 1 для студентів спеціальності 8.092206.02 «Електричні апарати» з англійською мовою навчання/Укл.: Бондаренко Л.О., Бояринцева О.В. Запорiжжя, ЗНТУ, 2005, 34с/

4. Методичні вказівки з вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи з дисципліни “Програмне забезпечення проектування електричних апаратiв та електротехнічних пристроїв» для студентів спеціальності 8.092206.02 «Електричні апарати». /Укл.: Бондаренко Л.О., Осинська В.І., Каплієнко О.О. Запорiжжя, ЗНТУ, 2007, 39с/.

5. Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з дисциплини “Програмне забезпечення проектування електричних апаратiв та електротехнічних пристроїв». Частина 2 для студентів спеціальності 8.092206.02 «Електричні апарати» з англійською мовою навчання/Укл.: Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О. Запорiжжя, ЗНТУ, 2008, 26с/

6. Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з дисциплини “Програмне забезпечення проектування електричних апаратiв та електротехнічних пристроїв». Частина 3 для студентів спеціальностей «Електричні апарати» та «Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв» /Укл.: Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О. Запорiжжя, ЗНТУ, 2008, 50с/

7. Методичнi вказiвки до лабораторних робiт з дисциплини “Програмне забезпечення проектування електричних апаратiв та електротехнічних пристроїв». Частина 3 для студентів спеціальності «Електричні апарати» з англійською мовою навчання/Укл.: Бондаренко Л.О., Каплієнко О.О. Запорiжжя, ЗНТУ, 2008, 50с/

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 7 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 210 5,6-й 5,6-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  24 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
140 год.  
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік