Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - поглиблене вивчання фізичних принципів роботи, різновидів схем та режимів роботи перетворювального обладнання, їх властивостей і характеристик, забезпечення основних знань, необхідних для розрахунку та проектування такого обладнання, його практичного застосування та дослідження.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-класифікацію, термінологію, методологію аналізу та розрахунку схем перетворювального обладнання в стаціонарному режимі;

-особливості роботи обладнання перетворювальної техніки на різні види навантаження;

-регулювальні, зовнішні та енергетичні характеристики перетворювачів.

вміти: 

-провести аналітичний розрахунок електромагнітних процесів у перетворювальному обладнанні в стаціонарному режимі;

-пред'явити вимагання до вентилів та електромагнітного обладнання;

-вибрати схему перетворювача відповідно з вимогами технічного завдання.

 

Викладач: Корнус Тетяна Михайлівна

Методичне забезпечення

  1. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи силової електроніки" для студентів спеціальності 7.092206 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/уклад.: Т. М. Корнус.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 22 с.
  2. Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи силової електроніки" для студентів спеціальності 7.092206 "Електричні машини та апарати" усіх форм навчання/уклад. : Т. М. Корнус.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 18 с.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 7,5 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 4 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання –курсовий проект Семестр
Загальна кількість годин – 225 5,6-й 5,6-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  24 год. 8 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
161год. 260 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен, залік