Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - дати студентам необхідну науково-технічну підготовку для подальшого вивчення спеціальних дисциплін.

Завдання дисципліни – є засвоєння фундаментальні теоретичні основи різноманітних фізико-хімічних явищ, що відбуваються в електричних апаратах і на яких засновано їх функціонування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

- фізичні процеси, що відбуваються в електричних апаратах та методи їх аналізу;

- принципи роботи основних елементів електричних апаратів та співвідношення для їх розрахунків;

вміти: 

- здійснювати аналіз фізичних процесів, що відбуваються в електричних апаратах;

- здійснювати дослідження та розрахунки основних елементів електричних апаратів. 

Викладач: к.т.н., доц. Близняков Олександр Вікторович

Методичне забезпечення

1. Розрахунок теплових режимів електричних апаратів: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання напряму 6.050702 – Електромеханіка (спеціальність 092206 – Електричні машини та апарати)/ Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 14 с.

2. Thermal Behavior Analysis of Electrical Apparatuses: Methodical instructions for the course design on the subject: “Fundamentals of Electrical Apparatuses Theory” for the students of the specialty 8.092206: “Electrical machines and apparatuses”/ Comp.: Blyznjakov. – Zaporihzhzya: ZNTU, 2008. – 14 p.

3. Electromagnets Calculations: Methodical Instructions to Perform the Term Work on the Subject: "Fundamentals of Electrical Apparatuses Theory" for the students studying on the direction 6.050702 – Electromechanics /Comp.: O. V. Blyznjakov. – Zaporihzhza: ZNTU, 2011. – 18 p.

4. Основи теорії електричних апаратів: Програма дисципліни та контрольні завдання для студентів заочної форми навчання спеціальності 6.092206 – «Електричні машини та апарати» спеціалізація «Електричні апарати», бакалавр з електромеханіки /Уклали: О.В. Близняков. В.М. Корабльов, Л.С. Скрупська – Запоріжжя: ЗНТУ, 2009. – 17 с.

5. Дослідження характеристик електромагнітів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів усіх форм навчання спеціальності 6.05070201 – "Електричні машини та апарати" / Укл.: О.В. Близняков, Л.С. Скрупська. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 34 с.

6. Дослідження теплових явищ: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів спеціальності 6.092206 – Електричні машини і апарати (спеціалізація "Електричні апарати")/ Уклали О.В. Близняков, В.М. Корабльов, Л.М. Савельєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 29 с.

7. Дослідження магнітних підсилювачів: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів спеціальності 6.092206 – Електричні машини і апарати (спеціалізація "Електричні апарати")/ Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 30 с.

8. Контакти та електродинамічні зусилля в електричних апаратах: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів спеціальності 6.092206 – Електричні машини і апарати (спеціалізація "Електричні апарати") / Укл.: О.В. Близняков, В.М. Корабльов, Л.М. Савельєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 27 с.

9. Дослідження комутаційних явищ: Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів спеціальності 6.092206 – Електричні машини і апарати (спеціалізація "Електричні апарати") / Укл.: О.В. Близняков, Л.М. Савельєва. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 17 с.

10. Розрахунок електромагнітів: Методичні вказівки до курсової роботи з дисципліни "Основи теорії електричних апаратів" для студентів фаху 6.092206 – "Електричні машини та апарати"/ Укл.: О.В. Близняков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2008. – 18 с.

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 13 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів –6 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
2,3-й 2,3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 390 4,5-й 4,5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  64 год. 16 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
52 год. 12 год.
Самостійна робота
266 год.  
Індивідуальні завдання: