Ви є тут

Головна

Мета дисципліни - формування в студентів знань, навичок й уміння згідно з ОКХ, які дозволять здійснити впровадження при проектуванні електричних апаратів різних електронних схем і пристроїв, що підвищують надійність і функціональні можливості цих апаратів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: 

  • методи аналізу електронних пристроїв, з живленням безпечного режиму їх роботи, особливостями побудови підсилювачів різного роду, аналого- цифрових перетворювачів, основи мікросхемотехніки й різних імпульсних пристроїв.
  • основи проектування електронних схем і пристроїв;
  • методи, що підвищують надійність і функціональні можливості цих апаратів;

вміти: розробляти алгоритм розрахунку електронних схем і пристроїв.

Викладач: к.т.н., доц. Снігірьов Володимир Максимович, к.т.н., доц., Поляков Михайло Олексійович

Методичне забезпечення

 

  1. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальностей 7.05070201 "Електричні машини та апарати" [Електронний ресурс]:та 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання.Ч. 1:Електронні прилади та базові вузли/уклад. : М. О. Поляков, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 38 с.
  2. Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальностей 7.05070201 "Електричні машини та апарати" [Електронний ресурс]:та 7.05070207 "Електромеханічне обладнання енергоємних виробництв" усіх форм навчання.Ч. 2:Пристрої/уклад. : М. О. Поляков, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2014.– 26 с.
  3. Методичні вказівки до вивчення курсу "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 7.05070201 "Електричні машини та апарати" заочної форми навчання/уклад. : В. М. Снігірьов, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2013.– 18 с.
  4. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Електроніка та мікросхемотехніка" для студентів спеціальності 7.092206.02 "Електричні апарати" усіх форм навчання/укл.: В. М. Снігірьов, Л. С. Скрупська.– Запоріжжя:ЗНТУ, 2010.– 26 с.
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 141 "Електротехніка, електротехніка та електромеханіка" нормативна
Спеціалізація: Електричні машини і апарати
Змістових модулів – 6 Галузь знань: Електрична інженерія Рік підготовки:
2,3-й 2,3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 240 4,5-й 4,5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр  38 год. 10 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
160 год.  
Індивідуальні завдання: